محتوا

فصل اول-کلیات و اهداف:

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر .................... است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "انجمن" نامیده می ­شود.

ماده 2

نوع فعالیت: کلیه فعالیت های انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3

َمحدوده فعالیت انجمن در سطح استان خراسان شمالی است.

ماده 4

محل: مرکز اصلی انجمن در استان: خراسان شمالی-بجنورد به نشانی: بجنورد........................................ واقع است ودر صورت لزوم می­تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده 5

تابعیت: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می ­دارند.

ماده 6

مدت فعالیت انجمن از تاریخ ناسیس به مدت  نامحدود می ­باشد.

ماده7

دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیر منقول مبلغ ................... ریال می ­باشد که از سوی هیأت موسس تماماَ پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

ماده 8

هیأت موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت.

ماده 9

اهداف انجمن عبارت است از:

الف: کلیات

........................

ب: روش اجرای هدف

............................

فصل دوم: ساختار

ماده 10

شرایط عضویت ..........:

انواع عضویت............: 1. عضو اصلی 2. عضو افتخاری

ماده 11

ارکان انجمن عبارتند از:  

1- مجمع عمومی2- هیات مدیره 3- مدیرعامل4- بازرس.

ماده 12

مجمع عمومی  موسس همان هیات موسس بوده و وظایف ذیل را دارا است:

1.  انجام اقدامات اولیه برای تاسیس .

2. تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن.                                                                                            

3.   انتخاب اولین مدیران و بازرسان کانون

تبصره 1: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف بIعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.        

 تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می ­شود.

ماده 13

مجمع عمومی عادی متشکل از  کلیه اعضا  می باشد و عالی­ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می ­شود.

ماده 14

مجمع عمومی عادی هیأت امنا سالانه در مهر ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف بعلاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره 1- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف بعلاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می­باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد،جلسه دوم به فاصله حداقل 10(ده) روز تشکیل و با هر تعداد ار اعضای حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2- مجمع عمومی  عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس (ها) یا یک پنجم اعضاء ، در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عمل ننماید، تشکیل می ­گردد.                                                                                                                                                                                           

تبصره 3- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت  کتبی صورت می­ پذیرد.

تبصره 4- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها روزنامه  ............. می ­باشد.

ماده 15

وظایف مجمع عمومی عادی :

1-انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)؛

2- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (ها)؛

3- تعیین خط مشی کلی مؤسسه؛

4- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره؛

5- تصویب تراز نامه و بودجه موسسه؛

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه؛

7- عزل اعضای ، هیأت مدیره و بازرسان.

8- تعیین حق عضویت

9- تصویب انتشار نشریه.                                              

ماده 16

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل شد:

1-  با درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس؛

2- با درخواست یک پنجم  اعضاء در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.

تبصره 1- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل 10 (ده) روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسید.

تبصره 2- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء که حق رای دارند تشکیل می گردد.

تبصره 3- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با  آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 17

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

1- تصویب تغییرات اساسنامه؛

2- بررسی و تصویب یا رد انحلال ؛

3- تغییر در میزان سرمایه؛

4- انحلال قبل از موعد؛

5- هر گونه تغییر در ماهیت.

ماده 18

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره 1- اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد.

تبصره 2- رئیس هیأت مدیره، رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.

تبصره 3- مجامع عمومی عادی  و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.

ماده 19

هیأت مدیره:

مؤسسه دارای هیأت مدیره ای مرکب از .... نفر عضو اصلی و ..... نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره 1- جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره 2- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 2 جلسه متوالی یا 3 جلسه متناوب در حکم استعفای عضو خواهد بود.

تبصره 3- دعوت از اعضای هیأت مدیره باید حداقل 7 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده 20

در صورت استعفا یا فوت یا سلب از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتی که تعداد هیأت مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضای اصلی شود و ورود اعضای علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده 21

هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه 1 بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده 22

اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می نماید.

تبصره 1- هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.

تبصره 2- هیأت مدیره در صورت لزوم می تواند سمت های دیگری برای سایر اعضا هیأت مدیره تعریف نماید.

ماده 23

هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع  است.

ماده 24

هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام دهد. همچنین هیأت مدیره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا به منظور انتحابات هیأت مدیره جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام نماید.

تبصره 1- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص  مجمع عمومی اعضاءاست، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.

تبصره 2- هیأت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا مبلغ........ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأسا اقدام نماید.

ماده 25

انجمن دارای 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان بازرس علی البدل می باشد که د رمجمع عمومی عادی  با رای کتبی و برای مدت یک سال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 26

اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

1- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا و یا بعضا محروم شده باشند؛

2- مدیران و مدیر عامل

3- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛

4- همسر اشخاص مذکور در بند 2.

ماده 27

وظایف بازرس به شرح ذیل است:

1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی ؛

2- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛

3- گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی ؛

4- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛

5- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده 28

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده 29

هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند ماند.

ماده 30                                                                                              

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد.

تبصره1- عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره 2- دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسئولیت هیات مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیر عامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره 3- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده 31

مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت های ذیل می باشد:

1- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

2- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره؛

3- نگهداری دارایی، اموال، حساب ها، اسناد و دفاتر موسسه؛

4- اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛

5- ارائه پیشنهاهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت های انجمن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛

6- تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛

7- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره؛

8- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی؛

9- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛

10- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل محول شده یا بشود.

ماده 32

حقوق و مزایای مدیرعامل به وسیله هیأت تعیین می شود.

در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده 33

بودجه انجمن از طریق ذیل تأمین می شود.

الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی.

ب) وقف و حبس.               

پ) وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین نامه.

ماده 34

انجمن مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارایه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید انجمن موظف به ارایه آن است.

تبصره 1- هیأت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه های جمعیت را در همان حساب نگهداری نماید. چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود باشد در همان حساب نگهداری نماید.

تبصره 2- سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود. کلیه مدارک، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.

تبصره 3- مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیرعامل صورت می پذیرد.

تبصره 5- مصوبات و صورت جلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده 35

هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده 36

هیأت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده 37

انجمن دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکت ها ارسال نماید.

تبصره- هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

ماده 38

انحلال: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب ها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره1- مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان های مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد، واگذار نماید.

تبصره 2- تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره 3- هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.

تبصره 4- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت ها ارائه نماید.

ماده 39

چنانچه فعالیت های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد، انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده 40

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 41

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و41 ماده و 34 تبصره در نشست مورخ .......................... مجمع عمومی موسس به تصویب رسید

فصل اول ـ كليات

ماده۱ـ دراين آييـن‎نامه واژه‌هـا و عبـارات زير به جاي مفاهـيم مشروح مربوط به ‎كارمي‌ روند:
الف ـ سازمـان غيـر دولتـي كـه در اين آييـن‎نامه «سـازمان» ناميده مي‌شود، به‎‎ تشكل هايي اطلاق مي‌شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير حكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تاسيس‎شده و داراي اهداف غير انتفاعي و غير سياسي مي‌باشد.

تبصره۱ـ عناوين «جمعيت»، «انجمن»، «كانون»، «مركز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «موسسه» و نظائر آن مي‌تواند به جاي واژه «سازمان» در نام‌گذاري به‎ كارگرفته‎ شوند.

تبصره۲ـ واژه «غيردولتي» به اين معناست كه دستگاه هاي حكومتي در تاسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و كاركنان دولتي در تاسيس و اداره سازمان، در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غير دولتي سازمان نخواهد بود.

تبصره۳ـ اهداف غير سياسي دربردارنده فعاليتي است كه مشمول ماده يك قانون احزاب نگردد.
تبصره۴ـ اهداف غيرانتفاعي عبارتست از عدم فعاليت هاي تجاري و صنفي انتفاعي به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء ، موسسان، مديران و كاركنان سازمان.

تبصره۵ ـ داوطلبانه به معناي مشاركت و تاسيس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادي اراده اشخاص است.
ب ـ هيئت موسس به مجموعه اشخاصي گفته مي‌ شود كه سازمان را تاسيس مي‌نمايند.
پ ـ پروانه فعاليت، سندي است كه توسط مراجع مقرر در اين آيين‎‎نامه با رعايت ضوابط مربوط در جهت تشكيل سازمان صادر مي‌شود.

ت ـ مراجع نظارتي مشتمل برهيئت نظارت شهرستان (متشكل از فرماندار، نماينده شوراي اسلامي شهرستان و نماينده سازمان هاي غير دولتي شهرستان)، هيئت نظارت استان (مركب از استاندار، نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده سازمان هاي غير دولتي) و هيئت نظارت كشور (مركب از معاون ذيربط وزير كشور، نماينده شوراي عالي استانها و نماينده سازمان هاي غير دولتي) مي‌باشند كه براساس اين آيين‌نامه و با رعايت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، استان و كشور نسبت به نظارت بر سازمان هاي غيردولتي، غير از تشكل هايي كه مطابق قانون مرجع نظارتي خاص براي آنها پيش‌بيني شده است، اقدام مي‌نمايند. نظارت بر سازمان هاي غيردولتي فرا استاني، كشوري يا بين‌المللي با هيئت نظارت كشور خواهد بود.

ماده۲ـ سازمان پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت برابر ضوابط اين آيين‌نامه و ساير مقررات جاري داراي شخصيت حقوقي مي‌گردد

ماده۳ـ موضوع فعاليت سازمان مشتمل بر يكي از موارد علمي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، هنري، نيكوكاري و امور خيريه، بشردوستانه، امور زنان، آسيب‌ ديدگان اجتماعي، حمايتي، بهداشت و درمان، توانبخشي، محيط زيست، عمران و آباداني و نظائر آن يا مجموعه‌اي از آنها مي‌باشد.

فصل دوم ـ حقوق و تكاليف

ماده۴ـ سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود، با رعايت اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده و از جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ ارايه خدمات امدادي مورد نياز دستگاه هاي دولتي و عمومي غيردولتي.
 ب ـ اظهارنظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب:

۱ـ در فرآيند برنامه‌ ريزي مراجع دولتي و عمومي غيردولتي در سطوح شهرستان، استان يا ملي بر حسب مورد.
۲ـ در مورد آثار و نتايج فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي و عمومي غير دولتي، نقائص و مشكلات موجود به مراجع و دستگاه هاي قانوني ذیربط.
پ ـ كمك به اجراي برنامه‌ها و پروژه‌ هاي دستگاه هاي دولتي و عمومي غيردولتي از طريق توافق و تفاهم با آنها.
ت ـ برگزاري اجتماعات و راهپيمايي ها در جهت تحقق اهداف سازمان.
ث ـ انتشار نشريه.
ج ـ انجام هرگونه عمليات ديگر براي تامين اهداف مقرر در اساسنامه سازمان.
 چ ـ حق دادخواهي در مراجع قضايي و شبه قضايي.

ماده۵ ـ سازمان مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط و نيز در طي سال، ساير گزارش هاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع يادشده، حسب مورد، ارائه و همچنين نسبت به انتشار خلاصه‌ اي از گزارش سالانه مذكور براي اطلاع عموم، در محدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام كند.

ماده۶ ـ هزينه‌هاي سازمان از منابع زير تامين مي‌شود:
الف ـ هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غير دولتي.
ب ـ وقف و حبس.
پ ـ وجوه حاصل از فعاليت هاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و اين آيين نامه.
 ت ـ حق عضويت در سازمان.

تبصره۱ـ سازمان موظـف است پيش از دريافت كمك از منابع خارجي، مشخصات منبع كمك كننده، ميزان كمك و چگونگي آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به ‎مراجع نظارتي مربوط اعلام نمايد. مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ وصول اعلام يادشده، نسبت به نظر خواهي از وزارتخانه‌ هاي اطلاعات و امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
 موافقت دستگاه هاي يادشـده ضروري است و اين دستگاه ها موظف به اظهارنظر ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ وصول استعلام مي‌باشند. عدم ارائه پاسخ ظرف اين مدت به منزله نظر موافق است.

تبصره۲ـ دريافت كمك از مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌ اي و آژانس هاي وابسته به سازمان ملل، نياز به دريافت مجوز ندارد. فهرست سازمان هاي يادشده توسط وزارت امور خارجه تهيه مي‌شود و در اختيار هيئت نظارت قرار مي‌گيرد.
ماده۷ـ تقسيم دارايي، سود و يا درآمد سازمان در ميان موسسان، اعضاء و مديران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است.
ماده۸ ـ اساسنامه و فعاليت هاي سازمان نبايد مغاير با اصول قانون اساسي باشد.
ماده۹ـ سازمان موظف است امكان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را به‌اطلاعات و اسناد خود فراهم كند. بازرسان نيز بايد در حضور نماينده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان، اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند. نحوه بررسي بايد به گونه‌ اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد. خارج كردن اسناد از سازمان در راستاي بازرسي، مگر به حكم مرجع قضايي صالح، ممنوع است.

ماده۱۰ـ فعاليت سازمان در كشورهاي ديگر بايد با كسب مجوز كلي از مرجع نظارتي فرا استاني و ملي باشد.
تبصره۱ـ مرجع ياد شده، قبل از اعلام نتيجه به سازمان متقاضي، بايد از دستگاه هاي دولتي ذيربط از جمه وزارت امور خارجه نظرخواهي نمايد. دستگاه هاي مذكور ظرف حداكثر يك ماه بايد پاسخ لازم را ارائه دهند، در غير اين‌ صورت نظر آنها موافق تلقي مي‌شود.
تبصره۲ـ مرجـع مذكور بايد حداكثر ظرف ۴۵روز از تاريخ تقاضا، پاسخ لازم را به‌ متقاضي ارائه دهد.
تبصره۳ـ ارائه تقاضاي سازمان با محدوده فعاليت شهرستان و يا استان، حسب مورد در ابتدا از طريق مرجع نظارتي شهرستان يا استان انجام مي‌گيرد.
تبصره۴ـ شركت سازمان در مجـامع بين‌المـللي، دوره‌هـاي آموزشي و نمايشگاه ها، بايد با اطلاع كتبي به مراجع نظارتي انجام گيرد.

ماده۱۱ـ سازمان بايد در فعاليت هاي خود، قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني را رعايت نموده و از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداري نمايد.
ماده۱۲ـ سازمان از حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات عمومي برخوردار است و موسسات مذكور مكلفند اطلاعات غير طبقه‌بندي شده خود را در اختيار سازمان قرار دهند.
ماده۱۳ـ سازمانها و موسسات دولتي و عمومي مكلفند در فرآيند تصميم‎‎سازي و تصميم‌ گيري نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آنها را براي شركت در جلسات دعوت و گزارشي از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذیربط ثبت نمايند.

ماده۱۴ـ دولت مكلف است وظايف، امور و فعاليت ها قابل واگذاري دستگاه هاي اجرايي به سازمان را شناسايي و نسبت به واگذاري آن اقدام و سازمان نيز حق دارد پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به دولت ارائه كند.
ماده۱۵ـ سازمان هاي دولتي مكلفند زمينه مشاركت سازمان در نظارت بر حُسن اجراي امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد با هیات هاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند.
ماده۱۶ـ سازمان حق دارد در موضوع فعاليت هاي خود و براي حمايت از منافع عمومي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضايي اقامه دعوا نمايد.

فصل سوم ـ صدور پروانه فعاليت
ماده۱۷ـ متقاضيان تاسيس سازمان مكلفند در غير از مواردي كه مطابق قانون، مرجع خاصي براي صدور پروانه سازمان هاي مربوط تعيين شده است، در خواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتي مقرر در بند (ت) ماده (۱) ارائه نمايند.
تبصره۱ـ دبيرخانه هيئت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري تشكيل مي‌شود.
تبصره۲ـ مسووليت دبيرخانه هيئت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتيب برعهده وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مي‌باشد.
تبصره۳ـ اجراي تشريفات اداري و انجام اقدامات موضوع اين آيين‎نامه توسط دبيرخانه هيئت نظارت انجام مي‎گيرد.
تبصره ۴ ـ تصميمات لازم مبني بر صدور يا عدم صدور پروانه و اعطاي مجوز در هيئت نظارت اتخاذ مي‌شوند.
تبصره۵ ـ صدور پروانه و امضاي اوراق مربوط پس از تاييد هيئت نظارت در هيئت نظارت كشور با وزير كشور، در هيئت نظارت استان با استاندار و در هيئت نظارت شهرستان با فرماندار مي‌باشد.
ماده۱۸ـ هيئت موسس بايد داراي شرائط زير باشند:
الف ـ داشتن هيجده سال تمام.
ب ـ تابعيت ايراني.
پ ـ دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان..
 ت ـ عدم عضويت در گروه هايي كه بر اساس راي دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند و نداشتن محكوميت موثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود.
تبصره ـ هيئت موسس بايد داراي حداقل پنج عضو باشد.
ماده۱۹ـ سازمان هاي غيردولتي كه موضوع يا هدف فعاليت آنها مشترك است، در صورت وجود شرايط زير مي‌توانند شبكه تشكيل ‎‎دهند يا به عضويت شبكه‌ هاي سازمان هاي بين‌المللي درآيند:
الف ـ حداقل ۲سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد.
ب ـ به محكوميت هاي بند (پ) يا (ت)ماده (۲۸) اين آيين‌نامه محكوم نشده باشند.
پ ـ به تكاليف مندرج در ماده (۵) اين آيين‌نامه عمل كرده باشند.
ت ـ تابعيت آنها ايراني باشد.
ث ـ اعضاي موسس حداقل ۵ سازمان غيردولتي ايراني باشند.
تبصره۱ـ انجام استعلام هاي مذكور در تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده (۲۲) اين آيين‌نامه براي تاسيس شبكه‌هاي سازمان هاي غيردولتي لازم نيست.
تبصره۲ـ صدور پروانه فعاليت براي شبكه‌ هاي سازمان هاي غيردولتي بر عـهده هيئت نظارت كشور و تابع مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد. حقوق، تكاليف و ساير مقررات شبكه‌ هاي مذكور همان است كه براي سازمان هاي غيردولتي پيش بيني‏‎شده است.
ماده۲۰ـ هيئت موسس براي دريافت پروانه فعاليت بايد مدارك زير را حسب مورد به مراجع مذكوردر ماده (۱۷) اين آيين‌نامه ارائه نمايد:
الف ـ فرم تقاضانامه تكميل شده.
ب ـ تصوير مدارك هويتي هيئت موسس.
پ ـ اساسنامه سازمان.
ت ـ اولين صورتجلسه هيئت موسس.
ماده۲۱ـ اساسنامه سازمان بايد حاوي موارد زير باشد:
الف ـ اهداف سازمان.
ب ـ موضوع فعاليت.
پ ـ مدت فعاليت.
ت ـ مركز اصلي فعاليت.
ث ـ نحوه ايجاد شعب.
ج ـ اركان و تشكيلات سازمان، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسووليت هاي آنها.
چ ـ صاحبان امضاهاي مجاز.
ح ـ شرايط پذيرش عضو.
خ ـ منابع تامين درآمد و دارايي.
د ـ نحوه تغيير و تجديد نظر در اساسنامه.
ذ ـ نحوه انحلال.
ر ـ مشخص ساختن وضعيت دارايي ها پس از انحلال.
ز ـ محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان.
تبصره۱ـ اساسنامه سـازمان بايد بر راي‎‎گيـري آزاد از تمام اعضـاء براي انتخاب مديران و همچنين نحوه تغيير مديران و دوره تصدي آنها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هرگونه تغيير و تاثيرگذاري تصريح كند.
تبصره۲ـ در اساسنامه سازمان بايد به صراحت، نحوه ارائه گزارش هاي عملكرد اجرايي و مالي سازمان به اعضاي خود و نيز بازرسي و حسابرسي سازمان مشخص شود.
تبصره۳ـ محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان با پيشنهاد هيئت موسس و براساس شاخص هاي تقسيمات كشوري تعيين مي‌شود.
ماده۲۲ـ مرجع صدور پروانه فعاليت ـ موضوع ماده (۱۷) اين آيين‌نامه ـ پس از دريافت تقاضانامه سازمان، بايد ظرف حداكثر دو هفته نظر خود را نسبت به تاييد يا رد تقاضا اعلام نمايد.
تبصره۱ـ در صورتي كه هيئت نظارت تقاضا را رد كند، مكلف است ظرف حداكثر دو هفته به طور كتبي دلايل رد درخواست را به متقاضي اعلام كند.
تبصره۲ـ چنانچه موضوع فعاليت سازمان به وظايف هر يك از دستگاه هاي دولتي مربوط باشد، حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه يا دستگاه هاي دولتي ذیربط نيز ضروري است.
تبصره۳ـ هيئت نظارت مكلف است ظرف يك هفته از تاريـخ دريافت تقاضـا نسبت به اخذ نظر مرجع ذي‌صلاح (وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه هاي تخصصي) اقدام و آن مرجع نيز مكلف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را اعلام نمايد، در غير اين صورت نظر هيئت مزبور موافق تلقي مي‌شود.
تبصره۴ـ متقاضي صدور پروانه مي‌تواند نسبت به رد تقاضاي خود به نحو زير اعتراض نمايد:
 الف ـ از تصميم هيئت نظارت شهرستان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيئت نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هيئت نظارت استان، ظرف يك ماه به هيئت نظارت كشور.
ب ـ از تصميم هيئت نظارت استان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيئت نظارت كشور.
پ ـ تصميم هيئت نظارت كشور در هر مورد قابل اجرا ولي در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض خواهد بود.
ماده۲۳ـ مجمع عمومي و هيئت امناء (حسب مورد) بالاترين مرجع اجرايي سازمان مي‌باشند و بايد داراي شرائط مقرر در ماده (۱۸) اين آيين نامه باشند.
ماده۲۴ـ سازمان بايد تابعيت ايراني داشته باشد.
ماده۲۵ـ سازمان مكلف است هرگونه تغييرات در مفاد اساسنامه، هيئت مديره، هيئت امناء و نشاني را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد. در صورت اعلام عدم مغايرت تغييرات با مقررات اين آيين‌نامه از سوي مراجع يادشده، سازمان مكلف است وفق آيين‌نامه ثبت، نسبت به ثبت در اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري و درج در روزنامه رسمي اقدام نمايد.

فصل چهارم ـ نظارت
ماده۲۶ـ وظائف مراجع نظارتي استان و شهرستان، به ترتيب در رابطه با سازمان هاي غير دولتي با محدوده فعاليت در سطح استان و شهرستان به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تاسيس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه.
ب ـ دريافت گزارش هاي عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي.
پ ـ رسيدگي موردي به عملكرد اجرايي و مالي سازمان در صورت ضرورت.
ت ـ نظارت بر اجراي مقررات اين آيين‌نامه.
ماده۲۷ـ وظائف مرجع نظارتي فرا استاني و ملي در مورد سازمان هاي غير دولتي عبارت است از:
 الف ـ دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تاسيس سازمان هاي غيردولتي با محدوده جغرافيايي فرا استاني و ملي و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه.
ب ـ دريافت گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي آنها.
پ ـ رسيدگي و اعلام نظر و اتخاذ تصميم نسبت به شكايات دريافت‎‎شده از متقاضيان در خصوص تاخير يا رد صدور پروانه فعاليت و ساير شكايات و اختلافات ميان سازمان هاي غير دولتي با استانداري ها و فرمانداري ها.
ت ـ نظارت بر حُسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه.
تبصره ـ نظارت بر سازمان هاي غير دولتي تخصصي توسط دستگاه هاي ذيربط با هماهنگي وزارت كشور انجام خواهد شد.
ماده۲۸ـ مراجع نظارتي موظفند در حدود فعاليت خود در وصول گزارش و يا اطلاع از عدم رعايت مقررات اين آيين‌نامه از سوي سازمان، نسبت به بررسي آن با حضور مشورتي نماينده سازمان غيردولتي مربوط و نماينده دستگاه دولتي تخصصي ذیربط اقدام نمايند و در صورت احراز تخلف، حسب مورد، مراحل زير را به اجرا گذارند:
الف ـ تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت.
ب ـ تذكر كتبي با درج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت.
پ ـ تعليق پروانه فعاليت براي مدت ۳ماه.
ت ـ تقاضاي لغو پروانه فعاليت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعيت.
تبصره۱ـ مراتب مذكور توسط مسوول دبيرخانه هيئت نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت مي‌شود.
تبصره۲ـ نحوه اقدام مراجع نظارتي براساس اين ماده، در بخشنامه وزير كشور كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه ابلاغ مي‌شود، تعيين خواهد شد.
ماده۲۹ـ صدور مجوز فعاليت سازمان هاي غيردولتي خارجي و بين‌المللي در ايران و نظارت بر آنها به عهده هيئتي متشكل از نماينده وزارت امور خارجه، نماينده وزارت كشور، نماينده وزارت اطلاعات و نماينده وزارتخانه يا سازمان دولتي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان غيردولتي خارجي يا بين‌المللي خواهد بود.
 تبصره ـ فعاليت سازمان هاي غيردولتي مذكور پس از اخذ مجوز، تابع مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد.

فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده۳۰ـ سازمان هاي غيردولتي كه از مصاديق اين آيين‌نامه قرار مي‌گيرند و در اجراي مقررات جاري تاكنون ايجاد شده‌اند، بايد وضعيت خود را با مقررات اين آيين‌نامه تطبيق‎دهند، در غير اين صورت مشمول مزايا و تسهيلات اين آيين‌نامه نمي‌شوند.
ماده۳۱ـ انحلال سازمان اعم از اختياري و قهري، براساس مفاد ذيربط آيين‌نامه ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارتي ـ مصوب۱۳۳۷۷ با اصلاحات بعدي ـ انجام ‎مي‌گيرد.
 تبصره ـ چنانچه مدت فعاليت سازمان در اساسنامه به صورت محدود قيد شده باشد، پس از انقضاي آن و عدم تمديد براساس مقررات اين آيين‌نامه سازمان خودبخود منحل مي‌گردد.
ماده۳۲ـ تشكل هاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار، واحد هاي آموزش عالي و يا موسسات پژوهشي موضوع بند «ل» ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون تاسيس وزارت علوم و آموزش عالي ـ مصوب ۱۳۵۳ـ ، آموزشگاه هاي علمي آزاد و نيز مدارس غير انتفاعي موضوع قانون تاسيس مدارس غيردولتي و ساير تشكل هاي غيردولتي كه در نص قوانين جاري صراحتاً اجازه تاسيس و انحلال آنها به عهده دستگاه هاي دولتي واگذار شده‌اند، از شمول سازمان موضوع اين آيين‌نامه خارج مي‌باشند.
تبصره۱ـ مرجع صدور پروانه براي سازمان هاي غيردولتي تخصصي با رعايت مقررات اين آيين‌نامه و با اخذ نظر دستگاه هاي ذيربط، وزارت كشور است.
تبصره۲ـ نحوه صدور پروانه براي سازمان هاي غير دولتي جوانان مطابق تفاهم‎‎نامه‌ اي است كه توسط وزارت كشور و سازمان ملي جوانان امضاء شده است.
ماده۳۳ـ از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌ نامه، تصويب‌ نامه‌هاي شماره ۱۲۶۰۸/ت۲۷۳۶۷هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱، ۳۴۹۰۹/ت۲۷۳۶۷هـ مورخ  ۲۴/۶/۱۳۸۲ و ۵۵۸۷۷/ت۲۹۶۴۵هـ مورخ 1382/10/15 لغو مي‌گردند.

الف: مرحله تقاضا

1- مراجعه به پرتال استانداری خراسان شمالی

2- ورود به بخش سازمان های مردم نهاد

3-  مراجعه به قسمت تقاضای تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد

4- تكميل فرم الكترونيكي تقاضانامه تاسيس سازمان غير دولتي

5- يادداشت شماره رهگيري پس از تاييد ثبت تقاضانامه جهت پيگيري هاي بعدي و اعلام 5 اسم پیشنهادی جهت استعلام

6- اعلام نظر دبیرخانه هيات نظارت در رابطه با تقاضانامه تاسيس

در صورت تاييد تقاضانامه تاسيس

ب: مرحله استعلام

7- تكميل فرم مشخصات فردي موسسين و ارسال اساسنامه پيشنهادي از طريق پايگاه اطلاع رساني فوق الذكر و تحويل اصل آن به دبيرخانه هيات نظارت توسط نماينده معرفي شده اعضاء موسس ( ارائه معرفي نامه امضاء شده  از سوي اعضاي هيات موسس الزامي مي باشد)

8- انجام استعلامات چهارگانه و ارسال پرونده به هيات نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد به منظور بررسي و صدور راي نهائي

در صورت مثبت بودن نظر هيات نظارت

 ج: مرحله ثبت

9- برگزاري جلسه مجمع عمومي موسس، تنظيم و ارائه صورتجلسه با در نظر داشتن موارد زير:

1 – 9 -  تصويب طرح اساسنامه كه متن آن به امضاي اعضاي موسس رسيده باشد .

2 – 9 -  تعيين هيات مديره و بازرسان ( ضمنا هيات مديره نيز با صورتجلسه اي جدا گانه نسبت به تعيين سمت اعضاي هيات مديره شامل رئيس ، خزانه دار و مدير عامل ) اقدام نمايند .ضمنا مجمع عمومي موسس بايد نسبت به تعيين مبلغ عضويت نيز تصميم گيري و در صورتجلسه خود آن را تاييد نمايد.

10- ارسال مدارك قانوني ثبتي به اداره ثبت اسناد و املاك جهت ثبت تشكل توسط دبير خانه هيات نظارت

11- ارائه آگهي تاسيس صادره توسط اداره ثبت  و همچنين آگهي تاسيس مندرج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران جهت صدور پروانه تاسيس

12- صدور پروانه فعاليت سازمان مردم نهاد مربوطه

1. مجوزهای رسمی و قانونی بر اساس قوانین داخلی حوزه فعالیت (کشور محل ثبت وفعالیت ) را اخذ نموده باشد .

2. پایگاه اجتماعی نسبتا وسیع (گروه مخاطب) و حداقل 200 نفر عضو (خدمت رسان) دارد.

3. مکانی برای استقرار انجام امور اداری و تمرکز فعالیت به صورت ثابت و مستقل در قالب اداری و حتی المقدور نزدیک به حوزه مورد هدف یا گروه مخاطب دارد.

4. دارای تیم کاری شامل : برنامه ریزی، اجرایی و هماهنگی ، اداری – مالی ، آمار و اطلاعات ، تبلیغات و... به  صورت حرفه ای بوده ، چارت تشکیلاتی  متوازن ، متقارن ، سبک و چابک داشته و امور را براساس مشارکت جویی اعضاء طراحی و به نسبت توان اعضاء تقسیم کار می کند.

5. دارای نشان (لوگو) مشخص و گویا ، سربرگ و مهر منحصر به فرد است.

6. اهدافی مشخص، موضوع فعالیتی تخصصی و روش های دستیابی به اهداف (شفاف) دارد .

7. وسایل ارتباطی موثر ، دوطرفه، فعال و در دسترس عمومی ( تلفن ، دورنگار، وب سایت ، صندوق پستی ، صوتی و الکترونیکی و... ) دارد. (درکارت ویزیت تشکل درج شود)

  • از ابزارهای متنوع وشفاف اطلاع رسانی و تبلیغات در موارد ذیل بهره می برد : معرفی سازمان غیر دولتی، اهداف ، برنامه های گذشته و آینده ، دستاوردها ، مدیران ، نحوه عضویت و...
  • ارائه آمار و اطلاعات در خصوص تعداد  و نوع اعضاء ، درآمدها و هزینه ها ، شیوه های خدمت رسانی و..
  • نشانی دفاتر ، شعب ، مراکز و مسئولین مربوطه و نحوه تماس برای ارائه و یا دریافت خدمات.
  • انتشار و توزیع بروشورهای عمومی  و تخصصی در خصوص موضوع فعالیت ها و برنامه های آتی .

8. ظرفیت گردش و دسترسی به اطلاعات از طریق شبکه های ارتباطی برای اعضاء و عموم را دارا می باشد .

9. قابلیت و امکان انجام کار تیمی و رشد در سطوح افقی و عمودی به صورت یک نظام شایسته سالار برای همه اعضاء بدون در نظر گرفتن انحصار یا تبعیض، در آن وجود دارد.

10.ظرفیت ها و توانایی های لازم برای چانه زنی ، لابی و امتیاز گیری در حوزه تخصصی فعالیت و درحیطه اهداف سازمانی خود را دارا بوده و تقویت می کند .

11. توسط مدیرانی توانا ، مطلع ، متخصص و متعهد اداره می شود ؛ در این خصوص نه تنها اصول حرفه ای مدیریت را مبنی بردانش روزآمد رعایت می کنند ، بلکه معیارهای اخلاقی ، روانی ، شخصی یک مدیر را نیز به نمایش می گذارند .

12. توانایی و قابلیت ایجاد شبکه (ارتباطی و تعاملی) با سایر نهاد های هم راستا (دولتی ، غیردولتی ) در اهداف و موضوع فعالیت خود را در سطوح مختلف (محلی ، منطقه ای ، ملی و بین المللی) دارا می باشد.