محتوا

لطفا برای دریافت فرایند مراحل اداری تملک عرصه ها و حرایم تاریخی  اینجا کلیک کنید

لطفا برای دریافت  فرایند مراحل اداری پاسخگویی به استعلامات  اینجا کلیک کنید

لطفا برای دریافت  فرایند کارشناسی اشیاء مکشوفه اینجا کلیک کنید

لطفا برای دریافت فرایند ثبت آثار در فهرست آثار ملی کشور اینجا کلیک کنید

لطفا برای دریافت فرایند درخواست مجوز تعمیر، مرمت، بازسازی، تغییروکاربری و احیاء اینجا کلیک کنید

لطفا برای دریافت فرایند ثبت اثر میراث ناملموس در آثارملی اینجا کلیک کنید

لطفا برای دریافت فرایند تعیین عرصه حریم و محوطه و تپه های باستانی اینجا کلیک کنید

لطفا برای دریافت فرآیند اخطار اینجا کلیک کنید

لطفا برای دریافت فرآیند تسهیلات مرمتی اینجا را کلیک کنید