معرفی نامه

علی کاظمی

سمت : رئيس گروه سرمايه گذاري
تاریخ تولد : ---
پست الکترونیکی : ---
آخرین مدرک تحصیلی : ---
علي کاظمي