معرفی نامه

عبدالله سهرابی دیرانلو

سمت : رئيس گروه گردشگري
تاریخ تولد : 1983/07/20
پست الکترونیکی : ------
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان (1385 تا 1388) دانشگاه شهید بهشتی تهران
عبدالله سهرابی دیرانلو

کارشناس تاریخ (1380 تا 1383) دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش

الف) تألیفات

-پایانه نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان «مرزهای ایران ساسانی و قلاع و استحکامات آن»

ب)مقالات:

-جایگاه قفقاز و استحکامات مرزی آن در تعاملات ساسانیان با امپراتوری روم ، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات تاریخ انتظامی، سال دوم، شماره پنجم، تابستان 1394

-سامانه دفاعی ساسانیان: دیوار بزرگ گرگان، مجله تاریخ پژوهی گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 59، سال 1393.

سوابق کاری

-کارشناس بازاریابی و تبلیغات استان خراسان شمالی

-کارشناس دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان شمالی

-دبیر کمیسیون فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری خراسان شمالی

-کارشناس روستاهای هدف و مناطق نمونه گردشگری خراسان شمالی

-عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر استان خراسان شمالی

-کارشناس واحدهای اقامتی استان خراسان شمالی