معرفی نامه

علی کاظمی

سمت : سرپرست معاونت گردشگري و سرمايه گذاري
تاریخ تولد : ۱۳۵۸/۰۵/۰۱
پست الکترونیکی : ------
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد جغرافيا برنامه ريزي شهري
علي کاظمي