محتوا

شرح وظایف یگان حفاظت

1- تهیه و اجرای طرح های لازم به منظور حراست از موزه ها بناها محوطه ها تپه ها و مجموعه های تاریخی

2- جلوگیری از حفّاری های غیر مجاز – جلو گیری از قاچاق اموال فرهنگی - جلو گیری از تجاوز به حرایم آثار تاریخی - جلو گیری از تجاوز به اراضی تپه ها و اماکن مذهبی و تاریخی که در آثار تاریخی ثبت شده و فاقد مالکیت خصوصی بوده

3- جلوگیری از ورود صدمه به آثار تاریخی منقول و غیر منقول

4- جلوگیری از تغییر وضعیت – بهره برداری بر خلاف ضوابط مصوب و مرمت مجوز بناها و محوطه های تاریخی و فرهنگی

5- بررسی چگونگی بکار گیری اخبار مردمی در شهرستان و سازماندهی و جمع آوری اطلاعات

6- سرکشی مداوم به آثار و ارتباط با حوزه شهرستان

7- شناخت کامل از موقعیت استقرار آثار ثبت شده در شهرستان

8- شناسایی نقاطی که بیشترین حفّاری ها صورت میگیرد

9- شناسایی آسیب های تحت حفاظت هر شهرستان

10- تعیین اولویت در خصوص خط مشی های حفاظت از موزه ها بناهای تاریخی و تپه های باستانی و محوطه های تاریخی

11- تعیین طرحهای لازم جهت حفاظت از موزه ها و بناهای تاریخی و تپه های باستانی و محوطه های تاریخی

12- تهیه و تنظیم دستورالعمل های لازم (شرح وظایف ) در مورد وظیفه پرسنل حفاظتی

13- همکاری با دفتر حقوقی و سایر واحدهای ذیربط سازمان در خصوص جلوگیری از وقوع جرائم بر علیه آثار تاریخی و فرهنگی