معرفی نامه

علی مستوفیان

سمت : معاون میراث فرهنگی
تاریخ تولد : ۱۳۵۹/۰۷/۰۳
پست الکترونیکی : a.mostofiyan@ichto.ir
آخرین مدرک تحصیلی : جغرافيا و بر نامه ريزي شهري مقطع کارشناسي ارشد
معاون میراث فرهنگی : 0583228889
علي مستوفيان

سوابق اجرايي و عضويت ها

1-کارشناس معاونت ميراث فرهنگي
2- مسئول حوزه فرهنگي و ارتباطات سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي
3- مسئول واحد امور فني و پيمانها اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي
4- مدير مجموعه فرهنگي تاريخي مفخم
5- مسئول راه اندازي موزه هاي استان
6-مسئول راه اندازي و سر پرست مرکز آموزش علمي کاربردي اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي
7- نماينده سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي و عضو کميته فني ذيل کميسيون ماده 5 شوراي عالي معماري وشهرسازي استان
8- نماينده اداره کل در کميسيون بررسي طرحهاي موضوع تبصره 6 سازمان مسکن و شهر سازي
9- نماينده اداره کل ميراث فرهنگي د رکميته کارشناسي کارگروه امور زير بنايي و شهرسازي استان
10- نماينده اداره کل در کارگروه ارتقاء سيما و منظر شهري سازمان مسکن و شهر سازي
11- عضو شوراي فني اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي
12- عضو شوراي ثبت ميراث فر هنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي
13- سرپرست کميته اجرايي راه اندازي موزه بزرگ باستان شناسي و مردم شناسي استان 7/2/88
14- رئيس کميته اجرايي همايش يک روزه و نشست تخصصي به مناسبت روز جهاني بناها و محوطه هاي تاريخي 29 فروردين 88
15- عضو شوراي اجرايي همايش روز معمار ، ارديبهت 87
16-عضو سازمان نظام مهندسي خراسان شمالي
17-عضو شوراي بين المللي بناها و محوطه هاي تاريخي (ايکوموس)
18-مسئول پيگيري امور طرحها و پروژه هاي عمراني اداره کل ميراث فرهنگي
19- مدير جشنواره فرهنگي گردشگري خراسان شمالي در مسير جاده ابريشم (تابستان 1394)
20- کارشناس طرح مطالعات فني و زير ساخت هاي گردشگري

دوره هلي آموزشي تخصصي

- اخذ گواهينامه از نشست علمي و دومين همايش ملي نقد مرمت با عنوان ارزيابي ، بررسي پروژ ه ها و طرح هاي مستند نگاري حفاظت و مرمت و ساماندهي بناها و محوطه هاي تاريخي ايران – آبان ماه 88 تبريز
2- شرکت در نشست تخصصي کاربري علوم در حفاظت و مرمت تزئينات وابسته به معماري و روند ثبت آثار در فهرست ميراث جهاني بهمن 84
3- شرکت در همايش هم انديشي محوطه هاي تاريخي – فر هنگي بهمن 87 تهران
4- اخذ گواهينامه دوره آموزشي " کاربري پژو هش هاي آز مايشگاهي در حفاظت و مرمت از محوطه هاي تاريخي و تزئينات وابسته به معماري "، پژو هشکده حفاظت و مرمت آثار تاريخي – فرهنگي ،آبان 85
5- اخذ گواهينامه از دوره علمي – آموزشي نقد مرمت باعنوان ارزيابي و بررسي پروژه هاي مستند نگاري ،مرمت و ساماندهي بناها و محوطه هاي تاريخي ايران معاونت ميراث فرهنگي ، سازمان ميراث فرهنگي کشور مرداد 87
6- اخذ گواهينامه جهت شرکت در نشست تخصصي به مناسبت روز جهاني موزه و هفته ميراث فرهنگي ارديبهشت 1389
7- شرکت در نشست تخصصي مرمت و احياء خانه ها و بافتهاي تاريخي و راهکارهاي جلب مسشارکت مردم – ارديبهشت 1389
8- اخذ گواهينامه از کارگاه آموزشي شيوه هاي توسعه تور گرداني در حوز توريسم با علايق ويژه تيرماه 87
9- شرکت در سمينار بررسي موانع و راهکارهاي توسعه گردشگري در خراسان شمالي
10- عضو کميته اجرايي وشرکت در اولين همايش مرمت ،ميراث آينده، دانشکده هنر دانشگاه سيستان و بلوچستان
11- شرکت در نشست تخصصي با موضوع « اهداف طرحها ، برنامه ها و سياستهاي راهبردي ارتقاء طرحهاي مرمتي و حفاظتي بناهاي تاريخي کشور1385»
12- شرکت در نشست تخصصي کاربردي علوم در حفاظت و مرمت تزئينات وابسته به معماري و روند ثبت آثار در فهرست ميراث جهاني84
13- شرکت در همايش يکروزه و کارگاه آموزش تخصصي مرمت ، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه سبزوار1386
14- اخذ گواهينامه در سمينار تخصصي گردشگري مديران فني و راهنمايان ايرانگردي 3/5/88
15-شرکت در سومين همايش ملي نقد مرمت، مرداد1390 تهران
16- اخذ گواهينامه از دوره آموزشي آشنايي با وضعيت امور پيمان اسفند 1389
17-اخذ گواهينامه از سومين همايش نقد مرمت. مردادماه 1390
18-اخذ گواهينامه حضور در چهارمين کنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري.ارديبهشت 1391 مشهد مقدس

سخنرانی ها/ارائه مقالات

-Iron Age Iran: Problems and Approaches, the international congress on Iron Age in the Iranian World, held in Belgium, Gent University, 17-22 November 2003.
-پیدایش عصر آهن و انگاره مهاجرت آریاییان ایرانی زبان، مقاله ارائه شده در دومین همایش باستان شناسان جوان ایران- دانشگاه تهران (اردیبهشت 1382).
-گزارش گمانه زنی در تپه دامغانی سبزوار، همایش بین المللی «روابط بین فرهنگی عصر مفرغ آسیای میانه»، مازندارن-رامسر، 29-26 خرداد 1388.
- A Common Motif in Ancient Greece and Ancient Iran, proceeding of the international congress on Ancient Greece and Ancient Iran: Cross Cultural Encounters, held in Athens, 11-17 November 2006 (forthcoming).

- A study of the climatic crisis of the end of the third millennium BC in Southeastern Iran through the lens of geomorphology and archaeology, with collaboration of Eric Fouache, Claude Cosandey, Chahryar Adle, Michèle Casanova, Henri Paul Francfort, Youssef Madjidzadeh, Margareta Tengberg, Mansour Sajadi, and Zohreh Shirazi, a paper presented in the 9th international congress on Iranian Archaeology.

سوابق پژوهشي و تدريس

1 - همکاري در طرح مطالعات ، طراحي و احياء سردرب املاک بجنورد
2 - همکاري در طرح مطالعات ساماندهي و طراحي محوطه مجموعه گردشگري و زيارتي بابا قدرت اسفراين
3 - همکاري در تهيه پروژه ثبت آثار تاريخي در حوزه استان خراسان شمالي
4 - همکاري در تهيه پروژه تعيين حريم آثار ،‌محوطه ها و تپه هاي تاريخي در حوزه استان خراسان شمالي
5 - همکاري در مطالعات طرح مرمت و احياء موزه قلعه جلال الدين 1389-1388
6 - همکاري در مطالعات طرح محتوايي موزه اسناد و نسخ خطي 1388
7 - همکاري در مطالعات طرح محتوايي موزه بزرگ باستان شناسي و مردم شناسي 1388
8 – تدريس واحد «آشنايي با ميراث فرهنگي » دوره مديريت فني موسسه چشم انداز توس پژوه
9 - تدريس واحد «برداشت از بناهاي تاريخي »دانشگاه غير انتفاعي اشراق 1389 تا کنون
10- تدريس واحد «آشنايي با مرمت ابنيه » دانشگاه غير انتفاعي اشراق، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد و دانشگاه دولتي بجنورد
11-تدريس واحد" بافت هاي فرسوده و تاريخي" دانشگاه غير انتفاعي اشراق 1391
12-تدريس واحد "مديريت و تشکيلات کارگاهي" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد
13-تدريس واحد"آشنايي با معماري اسلامي " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد
14- تدريس واحد" آشنايي با مباني برنامه ريزي کالبدي" دانشگاه غير انتفاعي اشراق
15- تدريس واحد" شناخت فضاي شهري" دانشگاه غير انتفاعي اشراق

مقالات

1-جايگاه راه باستاني نيشابور- جرجان در شبکه ارتباطي معروف به جاده ابريشم و نقش آن بر تحول فرهنگي اسفراين کهن مقاله ارائه شده در اولين همايش ملي راه ابريشم 1389

2-تجديد حيات در عرصه ها و فضاهاي عمومي با تاکيد بر بافت تاريخي شهر ها(نمونه موردي مجموعه تاريخي سبزه ميدان شهربجنورد) همايش جغرافيا و برنامه ريزي شهري،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان

3-مسکن مهر و توسعه دروني در بافتهاي فرسوده شهري " نمونه موردي شهر بجنورد" . بوکان ارديبهشت1392
4-احياي هسته تاريخي و هويت بخشي به فضاي کالبدي شهر: نمونه موردي نارين قلعه شهر جاجرم اولين کنفرانس ملي معماري و فضاهاي
شهري پايدار مشهد مقدس، آذر ماه 1392
5-باز طراحي خيابان ارم و ميدان آستانه به عنوان مکان حضور دسته جات عزاداري به صورت پياده راه از طريق کيفيت بخشي فضايي"همايش ملي الگوي معماري و شهر سازي ايراني اسلامي،قم ارديبهشت 1392"6-تعيين درجه توسعه يافتگي شاخص هاي بهداشتي درماني استان خراسان شمالي "اولين همايش ملي بهداشت محيط،سلامت و محيط زيست پايدار،همدان شهريور 1393"
6- بررسي تطبيقي شاخصهاي اجتماعي مسکن در محله هاي شهري نمونه موردي : مسکن مهر وکوي بهداري شهر بجنورد "دومين کنگره بين المللي سازه،معماري و توسعه شهري ،آذر 1393 دانشگاه هنر اسلامي تبريز"
7- سطح بندي شهرستانهاي استان خراسان شمالي جهت ارزيابي پتانسيل هاي گردشگري ان با استفاده از مدل استاندارد شده و TOPSIS" موسسه بين المللي آموزشي و پ‍‍ژوهشي خوارزمي،20 مرداد 1393،شيراز

معرفی نامه

قاسم طالبزاده ثانی

سمت : مسئول امور موزه های استان
تاریخ تولد : ---
پست الکترونیکی : ------
آخرین مدرک تحصیلی : ---
قاسم طالبزاده ثانی