معرفی نامه

مسعود شیردل

سمت : معاون توسعه مديريت و پشتيباني
تاریخ تولد : 1969/06/26
پست الکترونیکی : ---
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس مديريت و برنامه آموزشي
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی : 05832288351

معرفی نامه

علی مستوفیان

سمت : معاون میراث فرهنگی
تاریخ تولد : 1980/09/25
پست الکترونیکی : a.mostofiyan@ichto.ir
آخرین مدرک تحصیلی : جغرافيا و بر نامه ريزي شهري مقطع کارشناسي ارشد
معاون میراث فرهنگی : 0583228889

معرفی نامه

محمدرضا قهرمانیان

سمت : سرپرست معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي معاونت
تاریخ تولد : 1978/03/21
پست الکترونیکی : a.abedi@ichto.ir
آخرین مدرک تحصیلی : تاريخ
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی : 05832288354