معرفی نامه

روشنک هدایتی وحید

سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
تاریخ تولد : 1982/09/21
پست الکترونیکی : R.hedayati@ichto.ir
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسي حسابداري
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی : 05832288351

معرفی نامه

علی مستوفیان

سمت : معاون میراث فرهنگی
تاریخ تولد : 1980/09/25
پست الکترونیکی : a.mostofiyan@ichto.ir
آخرین مدرک تحصیلی : جغرافيا و بر نامه ريزي شهري مقطع کارشناسي ارشد
معاون میراث فرهنگی : 0583228889

معرفی نامه

علی عابدی

سمت : معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی
تاریخ تولد : 1980/09/21
پست الکترونیکی : a.abedi@ichto.ir
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس صنایع دستی(دانشگاه اراک)
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی : 05832288354