محتوا

اساسنامه انجمنهای میراث فرهنگی کشور

ماده 1 – تعریف :

انجمن میراث فرهنگی که در این اساسنامه " انجمن " خوانده می شود، نهادی ملی – فرهنگی و غیر انتفاعی و وابسته به سازمان میراث فرهنگی کشور است که برحسب ضرورت تشخیص سازمان در مراکز استانها، شهرستانها، شهرها، بخشها و روستاها یا برای موزه ها و آثارتاریخی تشکیل می شود.

تبصره 1 – هرانجمن به نام محل، حوزه ی اثرتاریخی یا موزه ای که درآن تشکیل می شود نام گذاری خواهد شد.

تبصره 2 – سازمان میراث فرهنگی کشور در این اساسنامه " سازمان " خوانده می شود.

ماده 2- هدف :

جلب حمایت مادی و معنوی مردم و تشریک مساعی همه جانبه آنان در زمینه پژوهش، حفظ، احیا، معرفی و آموزش میراث فرهنگی کشور.

ماده 3- وظایف و اختیارات انجمن ها:

1- آشنایی با قوانین و مقررات ناظر به پژوهش، حفظ و احیاء، معرفی و آموزش میراث فرهنگی کشور و فراهم کردن زمینه های لازم برای انتقال آن به عموم.

2- بحث و بررسی و ارایه مشاوره فرهنگی و اجتماعی به منظور اجرای مطلوب برنامه های پژوهش، حفظ و احیاء، معرفی و آموزش میراث فرهنگی حوزه عمل خود با توجه به مقتضیات و امکانات محل و پیشنهاد آن به سازمان .

3- سعی در شناسایی و شناساندن وجوه ناشناخته میراث فرهنگی محل.

4- تشویق و ترغیب مردم به رعایت احترام میراث فرهنگی و حفظ و صیانت از آن.

5- مشورت و پیدا کردن راه های عملی برای جلوگیری از هرگونه اقدام غیرقانونی در زمینه حفاریهای غیرمجاز، تخریب آثارتاریخی، خرید و فروش اموال فرهنگی و پیشنهاد آن به سازمان .

6- بررسی طرق جلب مساعدتهای مادی و معنوی مردم و پیشنهاد آن به سازمان.

7- همکاری با گروه های تخصصی و کارشناسان و بازرسان اعزامی از سوی سازمان.

8- همکاری با نهادها و ارگانهای محلی و جلب مساعدت همه جانبه آنان برای دستیابی به اهداف انجمن.

9- پیشنهاد موارد مصرف عواید مالی انجمن به سازمان و هزینه آن براساس آیین نامه ای که پس از تصویب هرانجمن و تایید سازمان میراث فرهنگی کشور قابل اجرا است.

10- انجام دادن سایر اموری که حدود و مقررات از سوی سازمان به انجمن ارجاع می شود.

ماده 4 – عواید انجمن:

الف ) کمکهای مردمی و مساعدتهای مالی بخش خصوصی و دولتی و سازمان میراث فرهنگی کشور.

ب) درآمد ناشی از فعالیتهای انجمن که درحدود مقررات این اساسنامه و تایید سازمان انجام می شود.

ماده 5 – اعضا :

در هر یک از مراکز استانها، شهرستانها، شهرها، بخش ها و روستاها انجمن میراث فرهنگی بدین شرح تشکیل می شود :

اعضای انجمن مرکز استانها :

1- استاندار (رییس )

2- مدیرکل میراث فرهنگی استان (دبیر)

3- شهردار مرکز استان

4- رییس دانشگاه یا مرکز آموزش عالی استان

5- رئیس کل دادگستری استان

6- رئیس شورای اسلامی استان

7- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

8- مدیر کل مسکن و شهرسازی استان

9- مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان

10- مدیرکل آموزش و پرورش استان

11- مدیرمرکز صدا و سیمای استان

12- مدیر کل حفاظت محیط زیست

13- پنج تن از صاحب نظران و علاقمندان به میراث فرهنگی به پیشنهاد مدیر میراث فرهنگی و تصویب اعضا .

ب) اعضای انجمن شهرستانها و شهرها:

1- فرماندار (رییس)

2- مسوول میراث فرهنگی شهرستان (دبیر)

3- شهردار

4- رییس شورای اسلامی شهرستان

5- رییس اداره آموزش و پرورش

6- رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

7- چهار تن ازصاحب نظران و علاقمندان به میراث فرهنگی شهرستان به پیشنهاد مسوول میراث فرهنگی شهرستان یا شهر وتصویب اعضا

ج) اعضای انجمن بخش ها:

1- بخشدار (رییس )

2- نماینده میراث فرهنگی (دبیر)

3- رییس شورای اسلامی بخش

4- مسوول آموزش و پرورش بخش

5- سه نفرمعتمد و صاحب نظر محلی به پیشنهاد نماینده میراث فرهنگی و تصویب اعضا

د) اعضای انجمن دهستان:

1- دهدار (رییس)

2- نماینده میراث فرهنگی (دبیر)

3- رییس شورای اسلامی دهستان

4- سه نفرمعتمد و علاقه مند به میراث فرهنگی به پیشنهاد نماینده میراث فرهنگی و تصویب اعضا

ه) اعضای انجمن روستاها :

1- رییس شورای اسلامی ( رییس )

2- نماینده میراث فرهنگی ( دبیر)

3- رییس آموزش و پرورش محل

4- سه نفرمعتمد و صاحب نظر محلی به پیشنهاد نماینده میراث فرهنگی و تصویب اعضاء

و ) اعضای انجمنهای موزه ها یا آثار تاریخی : ( دوستدار موزه یا اثر):

1- مدیر میراث فرهنگی که موزه یا اثر درحوزه وظایف اوست (رییس )

2- مدیر موزه یا اثر(دبیر)

3- سه نفر ازصاحب نظران و علاقمندان به میراث فرهنگی به پیشنهاد مدیر میراث فرهنگی و تصویب سازمان

ماده 6- شرایط عضویت و تشکیل جلسات:

1- مدت عضویت در شورا سه سال خواهد بود.

2- در صورتی که انجمن تجدید انتخاب معتمدان و صاحب نظران محلی را تایید کند، عضویت آنان به خودی خود برای دوره بعدی تمدید می شود و احتیاجی به صدور ابلاغ مجدد نخواهد داشت.

3- دبیر انجمن مسوول پیوند دادن انجمن و سازمان میراث فرهنگی کشور است.

4- انجمن یک نفر از اعضای خود را به عنوان نایب رییس و یک نفر را به عنوان حسابدار انتخاب می کند.

5- عضویت در انجمن افتخاری است.

6- جلسات عادی انجمن هرسه ماه یک بار و جلسات فوق العاده به پیشنهاد دبیر و موافقت و دعوت رییس انجمن تشکیل خواهد شد.

7- جلسات انجمن با حضور بیش از نیمی از اعضا به رسمیت خواهد یافت وتصمیمات آن با تایید اکثریت حاضر خواهد بود.

8- احکام عضویت معتمدان وصاحب نظران انجمن مراکز استان و موزه های مراکز استانها و موزه هایی درسطح اداره کل را رییس سازمان و انجمنهای شهرستانها، بخشها، روستاها و سایر موزه ها و آثار تاریخی را مدیرکل میراث فرهنگی استان صادر خواهد کرد.

حسب مجوز رییس سازمان میراث فرهنگی کشور، عواید انجمن در نزدیکترین بانک و به نام انجمن سپرده می شود و هرگونه پرداخت با امضای مشترک حسابدار و نماینده میراث فرهنگی محل در اجرای برنامه های تصویب شده سازمان صورت می گیرد.

وظایف انجمن های میراث فرهنگی در روستاها و بخش ها :

براساس مفاد اساسنامه انجمن میراث فرهنگی مصوب 3/7/1373 وظایف انجمن میراث فرهنگی در روستاها و بخش ها تهیه و در تاریخ 27/3/1378 مورد موافقت ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گرفت.

1- تعیین مسوولیت و حدود وظایف اعضا درحفاظت از آثار و تپه های تاریخی، درصورت امکان انتخاب یک نفر نماینده مورد اعتماد برای حفاظت هریک از آثار و تپه های تاریخی واقع در حوزه بخش یا قریه از بین اعضای اصلی یا افراد علاقمند و معرفی آن به میراث فرهنگی محل.

2- تهیه صورت جامعی از تپه ها و بناهای تاریخی با توجه به اطلاعاتی که میراث فرهنگی در اختیار آنها قرار می دهد و کسب اطلاع از وجود آثار تاریخی ناشناخته به ویژه آثار تاریخی که در نقاط کوهستانی و دور افتاده وجودداشته و احیانا از نظر میراث فرهنگی دور مانده باشد.

3- مشورت و ارایه راه حل عملی برای جلوگیری از خرید و فروش اشیای تاریخی و معرفی خریداران و فروشندگان و دلالان و کاوشگران غیر مجاز به مراجع ذیربط.

4- رسیدگی به گزارشات واصله از طرف اعضا و مطلعین محلی در رابطه با هرگونه تخریب آثار تاریخی و ارایه گزارشات تخریب یا تجاوز و نیز ساخت و ساز در حریم آثار و یا بر روی تپه های تاریخی توسط رییس انجمن و حوزه های انتظامی و ارسال رونوشت آنها به میراث فرهنگی محل جهت پیگیری لازم.

شرکت در کلاسهای تشکیل شده از سوی انجمنهای استان و شهرستان که با همکاری مدیریت میراث فرهنگی استان جهت افزایش آگاهی های آنان برگزار می شود.

5- جلب مساعدتهای مادی و معنوی اهالی محل و فراهم کردن زمینه ی همکاری و هماهنگی سایر دستگاه های دولتی و عمومی در جهت حفظ آثار و تپه های تاریخی هر محل

6- سعی در بالابردن سطح معلومات و اطلاعات علمی و فرهنگی اهالی به شناخت و حفاظت آثار تاریخی (به خصوص آثار منطقه) و علاقمند کردن مردم به رعایت احترام و حفظ و صیانت آنها از طریق گردهمآیی مردم در مساجد محل و نمایش فیلمهای مستند با همکاری سازمان.

7- تشویق مردم به طرق مقتضی به منظور شکوفایی انجمنها و فعال کردن مباشرت و مشارکتهای مردمی در امر میراث فرهنگی .

8- کسب اطلاع از کارشناسان اعزامی میراث فرهنگی به محل و همکاری مقتضی با آنان به منظور تمهید شرایط و تدارکات لازم درحد امکان.

9- اجرای سایر وظایفی که از سوی سازمان طبق اساسنامه مصوب شورای سازمان در تاریخ 3/7/1373 به انجمن میراث فرهنگی ارجاع می شود.