معرفی نامه

مسعود شیردل

سمت : معاون توسعه مديريت و پشتيباني
تاریخ تولد : ۱۳۴۸/۰۴/۰۵
پست الکترونیکی : ---
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس مديريت و برنامه آموزشي
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی : 05832288351

معرفی نامه

علی مستوفیان

سمت : معاون میراث فرهنگی
تاریخ تولد : ۱۳۵۹/۰۷/۰۳
پست الکترونیکی : a.mostofiyan@ichto.ir
آخرین مدرک تحصیلی : جغرافيا و بر نامه ريزي شهري مقطع کارشناسي ارشد
معاون میراث فرهنگی : 0583228889

معرفی نامه

علی عابدی

سمت : معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی
تاریخ تولد : ۱۳۵۹/۰۶/۳۰
پست الکترونیکی : a.abedi@ichto.ir
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس صنایع دستی(دانشگاه اراک)
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی : 05832288354