واحد های پذیرایی

واحدهای پذیرایی

ردیفنوع واحدنام واحددرجه واحدنام مدیرتعداد اتاقتعداد تختنام بهره بردارنشانیتلفن
۱رستورانآلاداغدرجه سهعلی اصغر طاهری————علی اصغر طاهریمانه وسملقان روستای جوزک۰۹۱۵۲۵۷۹۸۱۳
۲رستورانپرستودرجه دوعیدمحمد روحانی————عیدمحمدروحانیمانه وسملقان چمن بید۰۵۸۳۲۹۲۳۳۸۴
۳رستورانیاسدرجه دوقاسمعلی پدرام————مانه وسملقان روستای چمن بیدمانه وسملقان روستای چمن بید۰۹۱۵۳۸۴۹۴۳۷
۴رستورانکمالیاندرجه دوحیدرعلی کمالیان————حیدرعلی کمالیانآشخانه بلوار امام رضا(ع)۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵چلوکبابیمهمانک——محمود اکرامی————محمود اکرامیمانه و سملقان روستای مهمانک۰۹۳۰۸۹۸۸۵۱۶
۶چلوکبابیآلالهدرجه دوحمیدرضا طاهری————حمیدرضا طاهریمانه وسملقان روستای چمن بید۰۹۱۵۳۸۴۹۱۱۶
۷رستوراندهکدهدرجه سهرمضانعلی پدرام————رمضانعلی پدراممانه و سملقان روستای چمن بید
۰۹۱۵۳۸۵۰۲۷۲
۰۵۸۳۲۹۲۳۵۳۵
۸مجتمعچشمه بیددرجه سهنادر عوض نیا————نادر عوض نیامانه و سملقان درکش۰۹۱۵۹۸۴۶۷۷۸
۹چلوکبابیکوهستانیدرجه یکابوالفضل کوهستانی————ابوالفضل کوهستانیمانه وسملقان چمن بید۰۹۱۵۵۸۵۲۵۱۷
۱۰رستورانوحیددرجه یکاکبر روحانی————اکبر روحانیمانه و سملقان چمن بید۰۹۱۵۵۸۵۱۲۶۱
۱۱اغذیهرهگذربدون درجهزهرا رمضانی————زهرا رمضانیمانه وسملقان روستای مهمانک۰۹۳۸۵۵۷۶۲۳۷
۱۲رستورانتوس رستوراندرجه دواحمد قنبری————احمد قنبریمانه و سملقان روستای باش کلاته
۰۹۱۵۹۸۳۱۸۵۸
۰۵۸۳۲۹۲۳۵۵۱
۱۳مجتمعسرچشمه درکشدرجه سهمحمدرضا صحت پور————محمدرضا صحت پورمانه و سملقان روستای درکش۰۹۱۵۷۱۶۲۳۰۵
۱۴رستورانالبرزدرجه سهعلی رضایی————علی رضاییمانه و سملقان روستای جوزک۰۹۱۹۴۰۰۹۱۰۲
۱۵رستوراندالاودرجه دوروح الله رحیمی————روح الله رحیمیمانه و سملقان روستای جوزک۰۹۱۹۳۷۲۱۹۳۲
۱۶اغذیهکوهستانبدون درجهسکینه خسروانی————سکینه خسروانیمانه و سملقان روستای چمن بید۰۹۱۵۱۸۷۵۹۳۵
۱۷رستورانمیلاددرجه سهاسماعیل طاهری————اسماعیل طاهریمانه و سملقان روستای چمن بید۰۹۱۵۱۸۷۵۹۳۵
۱۸اغذیهگل سرخبدون درجهابراهیم سلطانی————ابراهیم سلطانیمانه و سملقان روستای چمن بید۰۹۳۶۱۹۸۸۳۴۱
۱۹اغذیهمهمانکبدون درجهسمیرا رمضانی————سمیرا رمضانیمانه وسملقان روستای مهمانک۰۹۳۰۸۹۸۸۵۱۶
۲۰چلوکبابیفخرانیدرجه سهمملکت رضایی————مملکت رضاییمانه و سملقان روستای چمن بید۰۹۱۵۵۸۴۹۳۶۴
۲۱چلوکبابییلدابدون درجهمریم فخرانی————مریم فخرانیمانه و سملقان روستای چمن بید۰۵۸۳۲۹۲۳۴۳۵
۲۲چلوکبابیکسریبدون درجهفاطمه ریحانی————فاطمه ریحانیمانه و سملقان روستای درکش۰۹۱۵۱۸۷۲۰۶۲
۲۳رستوراناکبر جوجهدرجه یکمسیب امیرخانلو————محمد امیرخانلوبجنورد جاده باباامان جنب شهربازی۰۵۸۳۲۲۵۹۹۴۴
۲۴رستورانمرواریددرجه دوابوالفضل محمدی————ابوالفضل محمدیبجنورد باباامان
۰۸۵۳۲۴۲۳۳۶۵
۰۹۱۵۵۸۵۲۴۶۹
۲۵رستورانیادبوددرجه سهرضا شرفی————رضا شرفیدوراهی گرمه مجتمع شرفی۰۹۱۵۵۸۴۶۸۰۵
۲۶رستورانخراساندرجه دومحسن مکرمی————محسن مکرمیگرمه روستا رباط قره بیل۰۹۱۵۱۸۴۲۵۴۰
۲۷رستورانعلی دشتیدرجه یکعلی گودرزی————علی گودرزیگرمه دوراهی دشت مجتمع امام رضا(ع)
۰۹۱۱۹۹۷۸۲۳۵
۰۹۱۲۸۹۶۲۴۱۰
۲۸رستوراننگین شاه جهانموقتمهدی رفیعی————مهدی رفیعیاسفراین روستای ایرج جنب پمپ بنزین۰۹۱۵۳۷۲۱۳۷۶
۲۹رستورانسجاددرجه سهفرهاد شیخی بیات————فرهاد شیخی بیاتفاروج۰۹۱۵۱۰۱۳۰۵۸
۳۰رستورانمیزبانموقتمرضیه ولی زاده سکه————مرضیه ولی زاده سکهفاروج پشت ایستگاه cng۰۹۱۵۱۸۱۰۸۹۵
۳۱رستورانمکرمیدرجه یکبهمن مکرمی————بهمن مکرمیشیروان مجتمع رضاآباد شرقی۰۹۱۵۵۸۴۶۱۷۵
۳۲مجتمعپارسدرجه دومرضیه بابازاده————مرضیه بابازادهاسفراین ابتدای جاده حسن آباد چنارسوخته۰۹۱۵۳۷۲۰۴۰۰
۳۳چلوکبابیتکبدون درجهعلی اصغر رحیمی————علی اصغر رحیمیگرمه دوراهی دشت مجتمع امام رضا(ع)۰۹۱۱۷۵۵۱۴۲۴
۳۴چلوکبابیحقیقتبدون درجهزهرا حسن زاده————زهرا حسن زادهدرق جنب مسجد امیرالمومنین(ع)۰۹۱۹۱۷۳۲۹۸۲
۳۵چلوکبابیکوهستانبدون درجهحسین شعبانی————حسین شعبانیگرمه دوراهی دشت مجتمع امام رضا(ع)۰۹۱۵۹۸۵۵۵۳۹
۳۶چلوکبابیدشتبدون درجهمهدی دهقانی————مهدی دهقانیگرمه دوراهی دشت مجتمع امام رضا(ع)۰۹۱۵۶۰۲۱۴۸۵
۳۷سفره خونه سنتیفانوسدرجه یکشیوا عزیزی————شیوا عزیزیبجنورد خیابان نادر
۰۹۱۵۳۸۴۴۶۵۷
۰۹۳۵۵۴۷۰۳۴۳
۳۸اغذیهزاءربدون درجهزهرا عباس زاده————زهرا عباس زادهبجنورد باباامان۰۹۱۵۱۸۷۸۲۲۶
۳۹مجتمعارغواندرجه سهاحیاءمحمد وحدانی————احیاءمحمد وحدانیبجنورد کیلومتر ۸ جاده باباامان۰۹۱۹۱۰۳۵۸۹۲
۴۰سفره خونه سنتیجیراندرجه یکحسین علی پوررمضان————حسین علی پوررمضانبجنورد روبروی اکبرجوجه۰۹۱۵۹۸۸۰۵۰۰
۴۱سفره خونه سنتیخوان سالاردرجه سهشهین نیستانی————شهین نیستانیبجنورد خیابان شریعتی جنوبی پلاک۱۹۶۰۹۱۲۱۱۱۱۱۱۱
۴۲سفره خونه سنتیسعدیدرجه سهمحمدعلی آزاد بیگی————محمدعلی آزاد بیگیبجنورد خیابان شهید بهشتی جنوبی کوچه عزیز مصر۰۹۱۵۱۸۴۰۸۶۸
۴۳چلوکبابیمجیدبدون درجهمحسن وحید اسفیدان————محسن وحید اسفیدانبجنورد باباامان۰۹۱۵۱۸۷۱۰۳۰
۴۴چلوکبابیگلستانبدون درجهشرف النساء روحانی————شرف انساء روحانیمانه و سملقان روستای جوزک۰۵۸۳۲۹۲۳۴۶۵
۴۵رستورانآزادیدرجه سهابراهیم مکرمی راد————ابراهیم مکرمی رادمانه و سملقان چمن بید۰۵۸۳۲۹۲۳۴۹۸
۴۶مجتمعبلوط درکشموقتبهروز موحدی————بهروز موحدیمانه و سملقان روستای درکش۰۹۱۵۳۸۴۸۶۰۷
۴۷رستوراناکبر جوجهدرجه یکمسیب امیرخانلو————محمد امیرخانلوبجنورد جاده باباامان جنب شهربازی۰۵۸۳۲۲۵۹۹۴۴
۴۸اغذیهشفابدون درجهحسین رجائی————حسین رجائیبجنورد- ایوب نبی(ع)۰۹۱۵۹۸۵۶۹۷۹
۴۹سفره خونه سنتیامیرخانلوموقتمهدی امیرخانلو————مهدی امیرخانلوبجنورد میدان امام رضا(ع)۰۹۱۵۵۸۴۳۰۹۴
۵۰سفره خونه سنتیکدبانودرجه دومعصومه وحدانی————معصومه وحدانیبجنورد طالقانی غربی روبروی بانک رفاه۰۹۱۵۷۱۷۹۰۳۸
۵۱اغذیهبارانبدون درجهمحسن وحید اسفیدان————محسن وحید اسفیدانبجنورد باباامان۰۹۱۵۱۸۷۱۰۳۰
۵۲سفره خونه سنتیخاتوندرجه دوشیردل————مهدی گلیانیبجنورد چهارراه باسکول۰۹۱۵۳۸۵۸۷۷۳
۵۳سفره خونه سنتیسفره خانه سنتی سهیل——سیدحسن فصیحی——————اسفراین- خیابان ولیعصر- نبش ولیصر۱۳۰۹۱۵۵۱۶۱۳۳۱