واحد های اقامتی

هتل ها

ردیفنام هتلستارهنام مدیرتعداد اتاقتعداد تختنام بهره بردارنشانیتلفن
۱کوروشدو ستارهقربان روشنیان۱۵۴۵قربان روشنیانبجنورد-چهارراه باسکول۰۵۸۳۲۲۵۲۵۰۳
۲رضاسه ستارهپیمان عفیف۱۹۵۲پیمان عفیفشیروان-میدان کوخنورد-جنب پارک شیرکو۰۵۸۳۶۲۱۹۴۹۰
۳جهانگردسه ستاره ممتازیونس کاظمی۲۴۶۵احمد کاظمیشیروان-جنب فرمانداری۰۵۸۳۶۲۲۹۹۷۱
۴نگینسه ستارهبابائی۴۹۱۱۰محمد صادقیبجنورد-بلوار معلم-حاشیه میدان امام رضا۰۵۸۳۲۲۵۵۷۳۷
۵بابااماندو ستارهمحمد رشیدی۱۱۲۵محمد رشیدیبجنورد-پارک ملی باباامان۰۹۱۵۳۸۴۰۱۲۸
۶آسمانیک ستارهمهدی پهلوانی۱۴۳۱مهدی پهلوانیبجنورد-بلوار معلم-حاشیه میدان امام رضا۰۵۸۳۲۲۵۶۱۹۰
۷داریوشچهار ستارهدانیال نقی زاده۳۱۱۱۰داریوش نقی زادهکیلومتر ۳ محور بجنورد باباامان۰۵۸۳۲۴۲۳۹۲۴۲
۸منصوری——روح الله منصوری۲۸۵۶روح الله منصوریمانه وسملقان -بلوار امام رضا-جنب رستوران کمالی۰۹۱۵۰۷۷۴۴۵۷

مهمانپذیر ها

ردیفنام مهمانپذیردرجهنام مدیرتعداد اتاقتعداد تختنام بهره بردارنشانیتلفن
۱لالهدرجه یکحسن آقایی۱۶۴۰حسن آقاییآشخانه بلوار امام رضا(ع) غربی جنب پارک لاله۰۵۸۳۴۲۲۸۰۱۶
۲رضواندرجه یکاحمد رحمانی۱۰۲۳احمد رحمانیآشخانه خیابان مدرس پلاک۱۹۳۰۵۸۳۴۲۲۳۲۶۸
۳کمالیدرجه سهحمیدرضا کمالی۱۰۲۵حمیدرضاکمالیبجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتداری کوچه شهید حیدری۰۵۸۳۲۲۱۱۴۷۱
۴ساعدیدرجه سهناصر وحیدی۱۰۲۰دولت قربان ساعدیبجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتدای کوچه حیدری۰۵۸۳۲۲۲۷۶۲۵
۵سرافرازدرجه سهبازرگان سرافراز۷۱۷بازرگان سرافرازبجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتدای کوچه حیدری۰۸۵۳۲۲۲۲۴۴۹
۶رجبدرجه سهرحب۸۱۵بازرگان سرافرازبجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتدای کوچه حیدری۰۸۵۳۲۲۲۲۴۴۹
۷نقی زادهدرجه یکحسین فخرقاسمی۲۹۷۸پروانه حاتمیبجنورد خیابان امام خمینی(ره) میدان کارگر۰۵۸۳۲۷۲۰۱۹۳
۸فروردیندرجه یک ممتازیحیی نورمحمدی۸۲۰یحیی نورمحمدیبجنورد خیابان امام خمینی حاشیه میدان شهید کلاته۰۵۸۳۲۲۲۴۱۰۵
۹ناریندرجه یکعابدین عابدی۱۲۳۰عابدین عابدیجاجرم خیابان شهید باهنر۰۵۸۳۳۲۲۴۵۶۶
۱۰عنایتدرجه سهعلی اصغر فهیم دوین————علی اصغر فهیم دوینشیروان خیابان امام خمینی(ره) جنب سازمان تبلیغات اسلامی۰۵۸۳۶۲۲۶۲۰۴
۱۱مدایندرجه دوغلامحسین صدیقی فاروجی۹۲۵غلامحسین صدیقی فاروجیبجنورد خیابان شهید موفق۰۵۸۳۸۲۲۲۴۴۸
۱۲آرمینبدون درجهلیلا مقدس————لیلا مقدسروستای ایوب پیغمبر۰۹۱۵۹۸۴۲۴۸۹

هتل آپارتمان

ردیفنام هتل آپارتمانستارهنام مدیرتعداد اتاقتعداد تختنام بهره بردارنشانیتلفن
۱ساریگلسه ستارهبهرام عباسی————بهرام عباسیاسفراین بلوار آزادگان
۰۵۸۳۷۲۶۶۵۹۵
۰۵۸۳۷۲۶۶۵۸۰