معرفی معاون

سمت : سرپرست معاونت گردشگری و سرمایه گذاری
تاریخ تولد : ۱۳۵۸/۰۵/۰۱
پست الکترونیکی : ——
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
رزومه
علی کاظمی