معرفی کارشناسان وشرح وظایف م ف

معرفی کارشناسان و شرح وظایف

عنوان پست: معاون میراث فرهنگی

واحد سازمانی: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

شماره پست:

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی، تقسیم کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی
 •  برنامه ریزی به منظور حفظ، مرمت و احیاء بناها، محوطه ها، بافت ها و اموال تاریخی فرهنگی موجود در استان در چارچوب سیاست های تعیین شده و نظارت بر اجرای آنها
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت ثبت آثار تاریخی منقول و غیرمنقول واجد شرایط در فهرست آثار ملی و جهانی
 • نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها، کنوانسیون های ملی در خصوص حفظ، مرمت و احیاء بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی استان
 •  فراهم آوردن زمینه های لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی جهت انجام امور مربوط به اموال منقول و غیرمنقول و انجام حمایت های لازم در این زمینه
 • برنامه ریزی به منظور رفع مسایل و مشکلات اجرائی پایگاه های میراث فرهنگی استان
 • همکاری لازم به منظور بهره گیری از قابلیت های پایگاه های استان در توسعه گردشگری
 • تعامل و برقراری ارتباط و انجام همکاری های لازم با سایر معاونت های سازمان و یا پایگاه های میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
 •  ارزشیابی عملکرد کارکنان و هدایت و راهنمائی آنها

عنوان پست : باستان شناس

واحد سازمانی: معاونت میراث فرهنگی استان

شماره پست:

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی باستان شناسی در چارچوب ضوابط و اهداف تعیین شده
 • بررسی آثار مکشوفه و تعیین مشخصات آثار مذکور و طبقه بندی آنها در راستای وظایف سازمان استان
 • تعیین و تشخیص قدمت آثار و اشیاء تاریخی،  فرهنگی و هنری موجود در سطح استان
 • انجام مطالعات و بررسی های لازم در خصوص آثار و اشیاء موجود در دیگر کشورها و تعامل اطلاعات در این زمینه با آنها با هماهنگی سازمان مرکزی
 • تهیه و تدوین برنامه های پژوهشی مورد نیاز در زمینه باستان شناسی و اعلام آن به پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری
 • همکاری با گروه های علمی به منظور تحقیق و بررسی در آثار و اشیاء باستانی، تاریخی موجود در استان
 • تهیه، تدوین و تنظیم گزارش های لازم از فعالیت های باستان شناسی استان برای مقامات و مسئولین ذیربط
 •  انجام سایر امور ارجاعی مربوط

عنوان پست: کارشناس میراث فرهنگی

واحد سازمانی: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان

شماره پست:

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی به منظور اجرای طرح های حفظ و احیاء میراث فرهنگی شهرستان
 • اجرای طرح ها و برنامه های عملیاتی مربوط به حفظ و احیاء آثار و محوطه های تاریخی-فرهنگی ارائه شده از سوی ستاد سازمان در سطح شهرستان
 • اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها، قراردادها و کنوانسیون های ملی و بین المللی در خصوص حفظ و احیاء میراث فرهنگی شهرستان
 • هدایت و حمایت بخش غیردولتی جهت جلب مشارکت آنها در حفظ و احیاء مواریث تاریخی و فرهنگی
 • تلاش در جهت حفظ اموال منقول و غیرمنقول شهرستان
 • برنامه ریزی برای مرمت اموال و اشیاء فرهنگی و مراقبت برای حفظ آثار مربوط
 • تعامل و همکاری با پایگاه های میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
 •  تهیه طرح ها و برنامه های عملیاتی درخصوص حفظ و احیاء میراث فرهنگی شهرستان و ارائه به واحدهای ذیربط سازمان استان جهت اعلام نظر و اقدام لازم
 • انجام اقدامات لازم پیرامون حفظ و احیاء آثار تاریخی که در اختیار بخش غیردولتی است
 • ارائه گزارش های تخصصی لازم
 •  انجام سایر امور ارجاعی مربوط

عنوان پست: کارشناس حفاظت از اموال

واحد سازمانی: معاونت میراث فرهنگی استان

شماره پست:

شرح وظایف:

 • تهیه و تدوین برنامه های مورد نیاز جهت حفاظت از اموال منقول و اشیاء تاریخی موجود در استان
 • مستند سازی و تهیه شناسنامه مورد نیاز برای اموال منقول تاریخی استان براساس ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی
 • شناسائی و مرمت اموال منقول تاریخی در اختیار دستگاه های دولتی
 • شناسائی آثار هنری و تاریخی موجود درمجموعه های خصوصی استان
 • نظارت بر چگونگی تغییر محل نگهداری و نحوه جابجائی اموال منقول تاریخی- فرهنگی و اسناد مربوط به آنها
 •  رعایت و اجرای موازین پیش بینی شده در آئین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی در خصوص اموال فرهنگی، تاریخی و هنری دولتی که در اختیار دستگاه های  ذیربط می باشد
 • ارائه راهنمائی های فنی در خصوص مرمت و نگهداری آثار هنری و تاریخی که در مجموعه های خصوصی نگهداری می شود، به صاحبان آنها
 • تهیه گزارش های تخصصی لازم
 •  انجام سایر امور ارجاعی مربوط

عنوان پست: کارشناس حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی

واحد سازمانی: معاونت میراث فرهنگی استان

شماره پست:

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی به منظور اجرای طرح های حفظ و احیاء بناها ومحوطه های تاریخی استان
 • اجرای طرح ها و برنامه های عملیاتی مربوط به حفظ و احیاء آثار و محوطه های تاریخی ارائه شده از سوی ستاد سازمان در سطح استان
 • اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها، قراردادها و کنوانسیون های ملی و بین المللی در خصوص حفظ و احیاء آثار و بناهای تاریخی
 • تهیه و اجرای طرح های راهبردی و اضطرارای برای حفاظت از بناهای تاریخی کشور در برابر بلایای طبیعی و بحران های اجتماعی
 • هدایت و حمایت بخش غیردولتی جهت جلب مشارکت آنها در امور حفظ و احیاء آثار تاریخی
 • تهیه و تدوین طرح های مستند سازی، آسیب شناسی،حفاظت و احیاء بناهای تاریخی استان
 • تعامل و همکاری با پایگاه های میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
 • تهیه طرح ها و برنامه های عملیاتی درخصوص حفظ و احیاء آثار تاریخی استان و ارائه به واحدهای ذیربط ستادی سازمان جهت اعلام نظر
 • انجام اقدامات لازم پیرامون حفظ و احیاء آثار تاریخی که در اختیار بخش غیردولتی است
 • تهیه گزارش های تخصصی لازم
 •  انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 
عنوان پست:  کارشناس عمران

واحد سازمانی: معاونت میراث فرهنگی استان

شماره پست:

شرح وظایف:

 • تهیه و تدوین شناسنامه فنی ابنیه ها و نقشه های اجرایی ساختمان های تحت نظارت سازمان استان و شهرستان های تابعه
 • حفظ و بهینه سازی اماکن از لحاظ  مهندسی در چارچوب  ضوابط و معیارهای تدوین شده
 • نظارت بر تعمیر و نگهداری ابنیه های موجود در استان در چارچوب اختیارات تفویض شده
 •  ارائه نقطه نظرات کارشناسی به واحدهای ذیربط سازمان در رابطه با تهیه طرح های ایمن سازی موزه ها و اماکن نگهداری اموال تاریخی و فرهنگی استان
 • همکاری با کارشناسان ذیربط در خصوص تهیه و اجرای طراحی های داخلی و دکوراسیون موزه ها
 • برآورد و محاسبه لوازم و ابزارهای مورد نیاز برای تعمیر و بازسازی و توسعه ساختمان سازمان استان و شهرستان های تابعه
 •  تهیه گزارشات فنی از وضعیت ابنیه ها و اماکن موجود در سازمان استان و شهرستان های تابعه و انجام پیگیری های لازم در رابطه با رفع مسائل و مشکلات موجود
 •  نظارت بر فعالیت های پیمانکاران تعیین شده برای اجرای طرح های مربوط به امور ساختمان در سازمان استان و شهرستان های تابعه و ارائه گزارشات لازم در این خصوص به واحد ذیربط در سازمان مرکزی
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق در چارچوب وظایف سازمان استان


عنوان پست: کارشناس مسئول حفظ و احیاء بناها ،بافت ها و محوطه های تاریخی

واحد سازمانی: معاونت میراث فرهنگی استان

شماره پست:

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی به منظور اجرای طرح های حفظ و احیاء بناها ومحوطه های تاریخی استان
 • اجرای طرح ها و برنامه های عملیاتی مربوط به حفظ و احیاء آثار و محوطه های تاریخی ارائه شده از سوی ستاد سازمان در سطح استان
 • اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها، قراردادها و کنوانسیون های ملی و بین المللی در خصوص حفظ و احیاء آثار و بناهای تاریخی
 • تهیه و اجرای طرحهای راهبردی و اضطرارای برای حفاظت از بناهای تاریخی کشور در برابر بلایای طبیعی و بحران های اجتماعی
 • هدایت و حمایت بخش غیردولتی جهت جلب مشارکت آنها در امور حفظ و احیاء آثار تاریخی
 • تهیه و تدوین طرح های مستند سازی، آسیب شناسی،حفاظت و احیاء بناهای تاریخی استان
 • تعامل و همکاری با پایگاه های میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
 • تهیه طرح ها و برنامه های عملیاتی درخصوص حفظ و احیاء آثار تاریخی استان و ارائه به واحدهای ذیربط ستادی سازمان جهت اعلام نظر
 • انجام اقدامات لازم پیرامون حفظ و احیاء آثار تاریخی که در اختیار بخش غیردولتی است
 • تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی
 •  نظارت بر فعالیت کارشناسان تحت نظر

عنوان پست : کارشناس مسئول موزه ها و اموال منقول

واحد سازمانی: معاونت میرا ث فرهنگی

شماره پست:

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی امور موزه های سازمان استان در چارچوب ضوابط و اهداف تعیین شده
 • نظارت بر فعالیت موزه داری در موزه های سطح استان و تهیه و تنظیم گزارش های لازم
 • تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرائی به کارگیری آثار فرهنگی، تاریخی و هنری موجود در موزه های استان
 •  انجام مطالعات و بررسی های لازم در خصوص موزه های دنیا و برقراری ارتباط با آنها از طریق کمیته بین المللی موزه ها به منظور تبادل اطلاعات مربوط
 •  تهیه و تدوین برنامه های پژوهشی مورد نیاز موزه داری و اعلام آن به پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری و عنداللزوم همکاری با پژوهشکده مزبور جهت اجرای طرح های تحقیقاتی
 • تهیه طرح های آماری مورد نیاز موزه های استان، تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش آماری تحلیلی از وضعیت موزه های استان به مقامات ذیربط
 • انجام بررسی های کارشناسی در خصوص قیمت گذاری اشیاء و آثار تاریخی، فرهنگی و هنری استان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • نظارت بر اعمال استانداردهای بهره وری در موزه های تحت پوشش
 • بررسی مسائل و مشکلات موجود در موزه های استان و اعلام آن به واحدهای ذیربط در جهت رفع آنها
 • تهیه و تنظیم گزارش های لازم از عملکرد موزه ها برای مقامات و مسئولین ذیربط سازمان
 • تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی
 •  نظارت بر کار کارکنان تحت نظر

عنوان پست : کارشناس هماهنگی امور پایگاه ها

واحد سازمانی : معاونت میراث فرهنگی استان

شماره پست :

شرح وظایف :

 • تهیه و تدوین طرح های اجرائی و پژوهشی مورد نیاز جهت اجراء در پایگاه های میراث فرهنگی استان
 • شناخت مسایل و مشکلات اجرائی پایگاه های میراث فرهنگی استان
 • پیش بینی ساز و کارهای لازم برای رفع موانع و مشکلات موجود در پایگاه های میراث فرهنگی استان و جلوگیری از بروز آنها
 • تعامل و برقراری ارتباط با مدیریت امور پایگاه ها به منظور هماهنگی در انجام امور پایگاه های استان
 • بررسی پیرامون قابلیت های پایگاه های استان در جذب گردشگران داخلی و خارجی
 • انجام اقدامات لازم به منظور تهیه طرح های گردشگری در پایگاه های میراث فرهنگی استان
 • همکاری و تعامل با حوزه معاونت گردشگری و پایگاه های میراث فرهنگی استان جهت توسعه گردشگری
 • فراهم آوردن شرایط و زمینه های لازم برای ارتباط و تعامل مستمر پایگاه های میراث فرهنگی استان با پایگاه های میراث فرهنگی سایر استان ها
 •  انجام سایر امور ارجاعی مربوط