فرآیند های گردشگری و سرمایه گذاری

فرایندهای اعتباربخشی تورهای دفاترذ خدمات مسافرتی و گردشگریفرایند صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری(بندب)فلوچارت تمدید و صدور پروانه واحدهای پذیرایی بین راهی

لطفا برای دریافت فلوچارت تمدید و صدور پروانه واحدهای پذیرایی بین راهی اینجا کلیک کنید فلوچارت بازاریابی و تبلیغات

لطفا برای دریافت فلوچارت بازاریابی و تبلیغات  اینجا کلیک کنید فرایندهای سرمایه گذاری

لطفا برای دریافت فرایندهای سرمایه گذاری اینجا کلیک کنید
شیوه نامه صدور مجوز دفتر

لطفا برای دریافت  شیوه نامه صدور مجوز دفتر  اینجا کلیک کنید
فلوچارت تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

لطفا برای دریافت  فلوچارت تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری  اینجا کلیک کنید
فرایند صدور مجوز برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی میراث فرهنگی و گردشگری

لطفا برای دریافت  فرایند صدور مجوز برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی میراث فرهنگی و گردشگری اینجا کلیک کنید فرایند سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری

لطفا برای دریافت فرایند سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری اینجا کلیک کنید
چارت فرایند سرمایه گذاری در مناطق نمونه

لطفا برای دریافت چارت فرایند سرمایه گذاری در مناطق نمونه اینجا کلیک کنید