فرآیند های میراث فرهنگی

فرایند مراحل اداری تملک عرصه ها و حرایم تاریخی

لطفا برای دریافت فرایند مراحل اداری تملک عرصه ها و حرایم تاریخی  اینجا کلیک کنید
فرایند مراحل اداری پاسخگویی به استعلامات

لطفا برای دریافت  فرایند مراحل اداری پاسخگویی به استعلامات  اینجا کلیک کنید
فرایند کارشناسی اشیاء مکشوفه

لطفا برای دریافت  فرایند کارشناسی اشیاء مکشوفه اینجا کلیک کنید
فرایند ثبت آثار در فهرست آثار ملی کشور

لطفا برای دریافت فرایند ثبت آثار در فهرست آثار ملی کشور اینجا کلیک کنید فرایند درخواست مجوز تعمیر، مرمت، بازسازی، تغییروکاربری و احیاء

لطفا برای دریافت فرایند درخواست مجوز تعمیر، مرمت، بازسازی، تغییروکاربری و احیاء اینجا کلیک کنید فرایند ثبت اثر میراث ناملموس در آثارملی

لطفا برای دریافت فرایند ثبت اثر میراث ناملموس در آثارملی اینجا کلیک کنید فرایند تعیین عرصه حریم و محوطه و تپه های باستانی

لطفا برای دریافت فرایند تعیین عرصه حریم و محوطه و تپه های باستانی اینجا کلیک کنید فرایند اخطار

لطفا برای دریافت فرآیند اخطار اینجا کلیک کنید فرایند تسهیلات مرمتی

لطفا برای دریافت فرآیند تسهیلات مرمتی اینجا را کلیک کنید