قوانین اداری

قانون کار

لطفا برای دریافت قانون کار اینجا کلیک کنید قانون تامین اجتماعی

لطفا برای دریافت قانون تامین اجتماعی اینجا کلیک کنید قانون بیمه

لطفا برای دریافت قانون بیمه اینجا کلیک کنید قانون الحاق تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

لطفا برای دریافت قانون الحاق تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اینجا کلیک کنید قانون اصلاح ماده ۷۲و۷۷ و تبصره ۷۶ قانون تامین اجتماعی

لطفا برای دریافت قانون اصلاح ماده ۷۲و۷۷ و تبصره ۷۶ قانون تامین اجتماعی اینجا کلیک کنید   قانون اصلاح مواد ۴۳،۴۴ و۸۰ قانون تامین اجتماعی

لطفا برای دریافت قانون اصلاح مواد ۴۳،۴۴ و۸۰ قانون تامین اجتماعی اینجا کلیک کنید قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط

لطفا برای دریافت قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط اینجا کلیک کنید  قانون رسیدگی به تخلفات اداری

لطفا برای دریافت قانون رسیدگی به تخلفات اداری اینجا کلیک کنید قانون خدمات کشوری

لطفا برای دریافت قانون خدمات کشوری اینجا کلیک کنید  قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

لطفا برای دریافت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اینجا کلیک کنید  قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری

لطفا برای دریافت قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری اینجا کلیک کنید قانون استخدام کشوری مصوب خردادماه۱۳۴۵

لطفا برای دریافت قانون استخدام کشوری مصوب خردادماه۱۳۴۵ اینجا کلیک کنید