اقامتگاههای بوم گردی استان

فهرست اقامتگاههای بوم گردی استان خراسان شمالی

ردیفنام تاسیسات گردشگرینوع تاسیسات گردشگریدرجهنام بهره بردارمدیر واحدمجموع تعداد اتاقمجموع تعداد تختتعداد کارکنانهمراهشهرستانآدرس
۱وصال رویانواحد بوم گردی۳علی وصالیعلی وصالی۶ندارد۴۹۱۵۶۴۱۹۱۶۳اسفرایناسفراین،روستای روئین
۲گدرسنواحد بوم گردی۳اوغل گرک سجادیاوغل گرک سجادی۶ندارد۴۹۱۵۰۸۵۳۶۵۶رازوجرگلانراز وجرگلان،روستای گز
۳آیدغدیواحد بوم گردی۳آشرمراد آفرینآشرمراد آفرین۴ندارد۴۹۱۵۷۷۲۹۵۷۸رازوجرگلانراز وجرگلان،روستای دویدخ
۴اشکانواحد بوم گردیموقتعوض گلن اسپونتنعوض گلن اسپونتن۲ندارد۴۰۵۸-۳۷۶۷۴۲۶۲رازوجرگلانراز وجرگلان،قره قانلو
۵چشمه چکابواحد بوم گردی۳مهران صحت پورمهران صحت پور۴ندارد۴۹۱۵۶۴۲۷۱۷۷مانه وسملقانمانه وسملقان،روستای درکش
۶چشمه بید درکشواحد بوم گردیموقتنادر عوض نیانادر عوض نیا۳ندارد۴۹۱۵۵۸۵۳۵۶۰مانه وسملقانمانه وسملقان،روستای درکش
۷عمو دردیواحد بوم گردی۳سامان علوی زادهسامان علوی زاده۵ندارد۴۹۳۵۷۵۳۴۰۴۸بجنوردبجنورد،روستای باغچق
۸محبتواحد بوم گردی۳جواد محبتیجواد محبتی۴ندارد۴۹۱۹۲۳۷۸۶۵۴اسفرایناسفراین،روستای روئین
۹شاه جهان بامواحد بوم گردیموقتمحمد تقی وجدانیمحمد تقی وجدانی۳ندارد۴۹۱۲۳۰۴۸۵۲۸اسفرایناسفراین،روستای بام
۱۰کوهپایهواحد بوم گردی۳شیدا نیاکانشیدا نیاکان۶ندارد۴۹۳۶۹۳۶۰۶۹۴مانه وسملقانمانه وسملقان،روستای درکش
۱۱پردیس آساکواحد بوم گردی۳جواد بهادریجواد بهادری۳ندارد۴۹۱۵۱۵۸۹۸۹۴فاروجفاروج،روستای استاد
۱۲استوواحد بوم گردی۳سکینه شریفیسکینه شریفی۳ندارد۴۹۱۰۵۸۱۲۴۲۹فاروجفاروج،روستای استاد
۱۳وارگه ئومیدی یهواحد بوم گردی۳مهدی اومیدیمهدی اومیدی۴ندارد۴۹۱۵۳۷۲۳۱۰۵اسفرایناسفراین،روستای چنار سوخته
۱۴سیدواحد بوم گردیموقتسید حسین مهنانیسید حسین مهنانی۲ندارد۴۹۱۵۱۸۴۰۴۶۱بجنوردبجنورد،روستای مهنان
۱۵توپراقواحد بوم گردی۳عبدالواحد رحیمیعبدالواحد رحیمی۴ندارد۴۹۱۵۰۷۶۲۵۳۰رازوجرگلانرازو جرگلان،گرکز آتاتورک
۱۶یحیی بیگواحد بوم گردی۳میثم قلی پورمیثم قلی پور۵ندارد۴۹۱۵۳۸۸۲۰۷۸شیروانشیروان،روستای زیارت
۱۷شالیزارواحد بوم گردیموقتام البنین یزدانیام البنین یزدانی۳ندارد۴۹۱۱۱۷۱۶۰۹۰بجنوردبجنورد، پارک باباامان
۱۸عباس باباواحد بوم گردی۳محمد پریرخمحمد پریرخ۳ندارد۴۹۱۵۸۹۴۳۵۹۶بجنوردفاروج،روستای خرق
۱۹کلبه باغواحد بوم گردی۳حمیده بهرامیهحمیده بهرامیه۳ندارد۴۹۱۲۱۰۸۴۴۷۰بجنوردبجنورد،روستای محمد علی پهلوان
۲۰دالان فیروزهواحد بوم گردی۳میثم فیروزهمیثم فیروزه۴ندارد۴۹۱۵۳۸۶۶۶۲۵بجنوردبجنورد،روستای فیروزه
۲۱سلیمیواحد بوم گردیموقتمریم سلیمیمریم سلیمی۴ندارد۴۹۱۵۵۸۶۴۸۸۶شیروانشیروان،روستای زوارم
۲۲شیرین درهواحد بوم گردیموقتبهرام فرنودیانبهرام فرنودیان۶ندارد۵۹۱۵۵۸۴۲۵۹۷مانه وسملقاانمانه وسملقان،روستای محمد آباد ،سد شیرین دره
۲۳شیلانواحد بوم گردیموقتخدیجه طالب زادهخدیجه طالبزاده۴ندارد۳۹۳۹۴۷۳۶۹۲۳بجنوردبجنورد . روستای آبچور
۲۴داش قلعهواحد بوم گردیموقتسید ابوطالب علیزادهسید ابوطالب علی زاده۴ندارد۳۹۱۵۹۱۱۲۲۶۸فاروجفاروج . روستای خرق
۲۵نسیم شاه جهانواحد بوم گردیموقتکوکب نصرالله زادهکوکب نصرالله زاده۴ندارد۲۹۱۵۸۸۹۷۱۶۹اسفرایناسفراین- روستای نوده بام
۲۶بهجتیواحد بوم گردیموقتمهدی بهجتیمهدی بهجتی۴ندارد۲۹۱۵۱۸۸۷۶۴۸شیروانشیروان-روستای زوارم
۲۷سیاوشانواحد بوم گردیموقتمهدی سیاوشیمهدی سیاوشی۶ندارد۲۹۱۵۱۸۷۲۰۷۹اسفرایناسفراین- روستای روئین
۲۸ثنا بلقیسواحد بوم گردیموقتزبیده روشنی پرتانزبیده روشنی پرتان۳ندارد۲۹۱۵۹۷۴۷۹۸۵اسفرایناسفراین-روستای چوشقان
۲۹باران روئینواحد بوم گردیموقتهادی دهقانیهادی دهقانی۴ندارد۲۹۱۵۹۲۱۸۴۰۴اسفرایناسفراین-روستای روئین
۳۰جیامانواحد بوم گردیموقتقاسمعلی حیدریقاسمعلی حیدری۶ندارد۴۹۱۱۱۷۷۱۵۵۸فاروجفاروج-روستای مروکانلو
۳۱خانه وصالواحد بوم گردیموقتقربان وصالیقربان وصالی۶ندارد۴۹۱۵۶۴۱۹۱۶۳اسفرایناسفراین-روستای روئین
۳۲دره بهشت زوارمواحد بوم گردیموقتخلیل قادریخلیل قادری۸ندارد۳۹۱۵۱۸۹۲۳۹۲شیروانشیروان روستای زوارم