دفاتر خدمات مسافرتی

ردیفنام دفتر/شرکتنام مدیر/مدیرعاملسابقه فعالیتنشانیتلفنفکس
۱آسان سیرراحله سپهری۹ سالبجنورد-خ شهید بهشتی-جنب مسجد امام خمینی(ره)۳۲۲۲۴۸۵۳۳۲۲۲۳۲۰۳
۲ایران گشتمحمد قربان پور۹ سالبجنورد-خ طالقانی شرقی-روبروی شرکت گاز۳۲۲۵۹۶۷۱۳۲۲۵۴۶۹۸
۳امیدوارانعبدالله گرایلو۶ سالجاجرم-خ چمران
۳۲۲۷۵۵۷۲-۷۵-۴۵
۳۲۲۷۵۵۷۲۳۲۲۷۵۵۷۲
۴پر پروازحسن سدیدی——اسفراین-خ طالقانی ۱۳-پ ۲۲۸۳۷۲۳۷۵۲۳۵۸۳۷۲۳۷۳۹۳
۵بزرگمهریعقوب عسکرزاده۱۰ سالگرمه-خ سجاد۰۵۸۳۲۵۰۴۱۰۰۳۲۵۰۳۲۰۹
۶تخت سلیمانبنت الهدی ولی پور۹ سالآشخانه-جاده سنتو-جنب جوشکاری بیدکی۴۲۲۲۲۹۶۴۲۲۲۲۹۶
۷تخت طاووس شرقفاطمه گرمه ای۱۶ سالبجنورد-خ امام خمینی-مجتمع زیتون۳۲۲۴۵۹۹۲۳۲۲۳۵۴۹۱
۸پارس پرواز اترکرادا جاویدان۳ سالبجنورد- نبش چهارراه امیریه۳۲۲۴۳۲۰۳۳۲۲۲۵۶۷۶
۹جاجرم سیرمحمدرضا رجب زاده۸ سالجاجرم-خ مصطفی خمینی-روبروی بانک ملی۰۵۸۳۲۲۵۹۵۱۰۵۸۳۲۲۵۹۵۱
۱۰جهانگردیونس کاظمی۳ سالبجنورد- خ طالقانی ۱۳۳۲۲۳۴۰۰۱۳۲۲۳۴۰۰۱
۱۱ستاره شیروان سیراکبر قربان پور۱۲ سالشیروان روبروی مصلی۳۶۲۲۷۷۳۰۳۶۲۲۳۳۷۰
۱۲سیمرغعلی محزون۱۰ سالآشخانه-بولوار بهشتی-کوچه پست۰۵۸۳۲۹۲۵۶۰۶۳۲۹۲۵۶۰۴
۱۳سرای گردشگرانزهره اکبرپور۹ سالبجنورد-خ شریعتی شمالی-روبروی درمانگاه فرهنگیان۰۵۸۳۲۲۴۲۹۹۷۳۲۲۳۵۴۹۱
۱۴صباسیرمحمد حسین زاده۹ سالاسفراین-ابتدای خ مطهری-نبش سید جمال۰۵۸۳۷۲۳۳۰۱۴۲۲۳۳۲۲۶
۱۵گردشگران کانونزهرا قهرمان شادلو۹ سالبجنورد-خ بسیج شمالی-کانون بازنشستگان آموزش و پرورش۳۲۲۴۳۹۶۴۰۵۸۳۲۲۲۲۶۰۰
۱۶گشت فجراسماعیل محمدی۹ سالاسفراین-نبش میدان توحید۰۵۸۳۷۲۶۱۵۱۵۳۷۲۶۱۷۸۸
۱۷گل گشتعلی اصغر تألهی۹ سالشیروان- ابتدای شهرک طالقانی۰۵۸۳۶۲۲۶۰۶۷۷۰۵۸۶۲۳۱۵۲۳
۱۸میعادگاه نورزهرا رشیدی۱۰ سالآشخانه-کمربندی-جنب نمایندگی میراث فرهنگی۳۲۹۲۶۳۳۶۳۲۹۲۶۴۴۴
۱۹مهرتابانمهنوش وحدانی۷ سالبجنورد-خ امام خمینی شرقی-نرسیده به میدان کارگر۰۵۸۴۲۲۵۰۸۶۵۰۵۸۴۲۲۵۰۸۶۵
۲۰می سی نوپیام مهنانی۲ سالبجنورد-نبش ۴راه صیاد شیرازی-ساختمان آتا۳۲۲۲۵۶۳۳۳۲۲۳۵۱۱۴
۲۱مهاجرآسمانرمضانعلی حسن آبادی۳ سالاسفراین-خ امام خمینی-بعد از چهارراه جانباز۵۸۳۷۲۲۸۵۸۶۵۸۳۷۲۲۸۵۸۶
۲۲نسیم بهشتناصر همت افزا۹ سالبجنورد-خ سیدجمال-جنب دفتر فنی همت۳۳۳۴۸۰۸۲۳۲۲۴۱۳۹۴
۲۳نسیم سمنگانرضا نامور راد۱۲ سالآشخانه-خ بهشتی۰۵۸۵۴۲۲۲۴۳۲۳۵۸۳۴۲۴۶۷۹۹
۲۴هجرتمحمدرضا محمدعلمی۱۶ سالبجنورد- خ تربیت۰۵۸۳۲۲۳۲۵۵۷۳۳۴۸۰۸۲
۲۵صفیر سیمرغمعصومه گریوانی——خیابان طالقانی شرقی-طالقانی۲۶- کوچه مقدادی- طبقه همکف۰۹۳۷۰۹۰۶۷۰۶——
۲۶سفیران شمالینسرین جانفداه——خیابان امام خمینی شرقی جنب مسجد امام حسین۰۹۱۲۵۶۶۱۸۰۰——