مشخصات مهمانپذیرها

ردیفنام مهمانپذیردرجهنام مدیرتعداد اتاقتعداد تختنام بهره بردارنشانیتلفن
۱لالهدرجه یکحسن آقایی۱۶۴۰حسن آقاییآشخانه بلوار امام رضا(ع) غربی جنب پارک لاله۰۵۸۳۴۲۲۸۰۱۶
۲رضواندرجه یکاحمد رحمانی۱۰۲۳احمد رحمانیآشخانه خیابان مدرس پلاک۱۹۳۰۵۸۳۴۲۲۳۲۶۸
۳کمالیدرجه سهحمیدرضا کمالی۱۰۲۵حمیدرضاکمالیبجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتداری کوچه شهید حیدری۰۵۸۳۲۲۱۱۴۷۱
۴ساعدیدرجه سهناصر وحیدی۱۰۲۰دولت قربان ساعدیبجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتدای کوچه حیدری۰۵۸۳۲۲۲۷۶۲۵
۵سرافرازدرجه سهبازرگان سرافراز۷۱۷بازرگان سرافرازبجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتدای کوچه حیدری۰۸۵۳۲۲۲۲۴۴۹
۶رجبدرجه سهرحب۸۱۵بازرگان سرافرازبجنورد خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مسجد انقلاب ابتدای کوچه حیدری۰۸۵۳۲۲۲۲۴۴۹
۷نقی زادهدرجه یکحسین فخرقاسمی۲۹۷۸پروانه حاتمیبجنورد خیابان امام خمینی(ره) میدان کارگر۰۵۸۳۲۷۲۰۱۹۳
۸فروردیندرجه یک ممتازیحیی نورمحمدی۸۲۰یحیی نورمحمدیبجنورد خیابان امام خمینی حاشیه میدان شهید کلاته۰۵۸۳۲۲۲۴۱۰۵
۹ناریندرجه یکعابدین عابدی۱۲۳۰عابدین عابدیجاجرم خیابان شهید باهنر۰۵۸۳۳۲۲۴۵۶۶
۱۰عنایتدرجه سهعلی اصغر فهیم دوین————علی اصغر فهیم دوینشیروان خیابان امام خمینی(ره) جنب سازمان تبلیغات اسلامی۰۵۸۳۶۲۲۶۲۰۴
۱۱مدایندرجه دوغلامحسین صدیقی فاروجی۹۲۵غلامحسین صدیقی فاروجیبجنورد خیابان شهید موفق۰۵۸۳۸۲۲۲۴۴۸
۱۲آرمینبدون درجهلیلا مقدس————لیلا مقدسروستای ایوب پیغمبر۰۹۱۵۹۸۴۲۴۸۹