مشخصات هتل‌ها

ردیفنام هتلستارهنام مدیرتعداد اتاقتعداد تختنام بهره بردارنشانیتلفن
۱کوروشدو ستارهقربان روشنیان۱۵۴۵قربان روشنیانبجنورد-چهارراه باسکول۰۵۸۳۲۲۵۲۵۰۳
۲رضاسه ستارهپیمان عفیف۱۹۵۲پیمان عفیفشیروان-میدان کوخنورد-جنب پارک شیرکو۰۵۸۳۶۲۱۹۴۹۰
۳جهانگردسه ستاره ممتازیونس کاظمی۲۴۶۵احمد کاظمیشیروان-جنب فرمانداری۰۵۸۳۶۲۲۹۹۷۱
۴نگینسه ستارهبابائی۴۹۱۱۰محمد صادقیبجنورد-بلوار معلم-حاشیه میدان امام رضا۰۵۸۳۲۲۵۵۷۳۷
۵بابااماندو ستارهمحمد رشیدی۱۱۲۵محمد رشیدیبجنورد-پارک ملی باباامان۰۹۱۵۳۸۴۰۱۲۸
۶آسمانیک ستارهمهدی پهلوانی۱۴۳۱مهدی پهلوانیبجنورد-بلوار معلم-حاشیه میدان امام رضا۰۵۸۳۲۲۵۶۱۹۰
۷داریوشچهار ستارهدانیال نقی زاده۳۱۱۱۰داریوش نقی زادهکیلومتر ۳ محور بجنورد باباامان۰۵۸۳۲۴۲۳۹۲۴۲
۸منصوری——روح الله منصوری۲۸۵۶روح الله منصوریمانه وسملقان -بلوار امام رضا-جنب رستوران کمالی۰۹۱۵۰۷۷۴۴۵۷