صدور مجوز فعالیت نخستین شرکت طرح تطبیق و استانداردسازی تأسیسات گردشگری در خراسان شمالی

سرپرست معاونت گردشگری خراسان شمالی گفت: «مجوز فعالیت برای یک شرکت گردشگری درزمینهٔ عاملیت طرح تطبیق و استانداردسازی تأسیسات گردشگری استان از سوی مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور صادر شد.»

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، ابوالفضل اسماعیلی روز پنجشنبه ۲۰ شهریورماه ۹۹ با بیان این مطلب اظهار کرد: «در پانزدهمین جلسه کمیته فنی طرح تطبیق، درخواست شرکت “توسعه جهانگردی اشکانه” مبنی بر صدور مجوز عاملیت تطبیق موردبررسی قرار گرفت.»

او تصریح کرد: «بر اساس تصمیم این کمیته و با توجه به نیاز استان و عدم وجود شرکت دیگر، برابر مقررات و ضوابط، مجوز فعالیت برای این شرکت از سوی مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور صادر شد.»

سرپرست معاونت گردشگری خراسان شمالی افزود: «حوزه کاری عامل تطبیق استانداردسازی کیفیت خدمات تأسیسات گردشگری، نظارت بر هتلها و تأسیسات گردشگری در دست بهرهبرداری و یا تمدید پروانه بهرهبرداری آنها است.»