معرفی نامه

محمدجواد رباني

سمت: رئيس گروه سرمايه گذاري
تاریخ تولد: ---
پست الکترونیکی: ---
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران
محمدجواد رباني

 

 

رزومه

                                                                   مشخصات فردی:

محمد اربابی   فرزند جعفر              کد ملی 0759765812                متولد 1358

سوابق تحصیلی:

-  کارشناسی جغرافیای شهری از دانشگاه شهید بهشتی تهران

- کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان پایان نامه:

تبین موانع توسعه گردشگری روستایی مطالعه موردی:روستاهای هدف گردشگری خراسان شمالی

سابقه اجرایی:

کارشناس گردشگری وسرمایه گذاری وطرحها اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی

کارشناس تعاون اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان شمالی

مشاور مدیر کل و مسئول روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی

دبیر شورای هماهنگی رفاه اجتماعی خراسان شمالی

سابقه آموزشی و پژوهشی:

ناظر مطالعات امکان سنجی 24 منطقه نمونه گردشگری و مطالعات طرح جامع 6 منطقه نمونه گردشگری خراسان شمالی

ناظر مطالعات راهبردی ساختاری روستای هدف گردشگری دشت

ناظر عالی مطالعات امکان سنجی ایجاد منطقه نمونه گردشگری بین المللی با محوریت کشورهای عضو اکو

انجام مطالعه طبیعت گردی منطقه جنگلی یامان داغی

ارائه مقاله در همایش ملی توسعه روستایی دانشگاه گیلان

ارائه مقاله در همایش استانی توسعه شهرستان گرمه

مقاله علمی و پژوهشی با موضوع گردشگری روستایی

مدرس فنی و حرفه ای دوره های گردشگری مدیدیت بند ب و دوره های راهنمایان گردشگری