معرفی نامه

علی اکبر وحدتی

سمت: معاون میراث فرهنگی
تاریخ تولد: ---
پست الکترونیکی: ---
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد باستان شناسی- دانشگاه تهران 1384-1381
معاون میراث فرهنگی : 0583228889
علی اکبر وحدتی

زادگاه: جاجرم

زادروز: فروردین 1357

تحصیلات: کارشناسی باستان شناسی-دانشگاه تهران 1381-1377

سوابق اجرایی

- عضو هسته علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران،1384-1377
- عضو کانون ایرانگردان و جهانگردان جوان(کاج)، 1380-1378
- عضو هیئت اجرایی دومین همایش باستان شناسان جوان ایران، اردیبهشت 1382
- عضو شورای تحریریه مجله باستان پژوهی، شماره 11-12، پاییز 1382
- مدیر مرکز پژوهش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، 1385
-کارشناس مسئول ثبت آثار تاریخی-فرهنگی و طبیعی در سازمان میراث فرهنگی خراسان شمالی
-عضو شورای فنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی-1386 (ادامه دارد)
- عضو شورای ثبت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی-1386 (ادامه دارد)
-معاون حفظ، احیا و ثبت آثار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی-1389

فعالیت های میدانی باستان شناسی

- شرکت در کاوشهای باستان شناسی دشت قزوین(تپه زاغه)، دانشجو-کارآموز، به سرپرستیدکتر فاضلی 1380.
- شرکت در کاوشهای باستان شناسی دشت قزوین(تپه قبرستان)، به سرپرستی دکتر حسن فاضلی 1381.
- عضو هیأت کاوشهای باستان شناسی دژ مادی بیستون (کرمانشاه)، به سرپرستی مهرداد ملکزاده 1381.
- معاون هیأت کاوشهای باستان شناسی تپهگیان (نهاوند)- فصلاول و دوم، بهسرپرستی مهرداد ملکزاده، تابستان 83-1382.
- عضو هیأت کاوشهای باستان شناسی کرفس- رزن (همدان)، به سرپرستی مهرداد ملکزاده 1383.
- عضو هیأت کاوشهای باستان شناسی تپه هگمتانه (همدان)، به سرپرستی دکتر مسعود آذرنوش-پاييز 1383.
- عضو هیأت کاوشهای باستان شناسی تپه هگمتانه (همدان)، به سرپرستی دکتر مسعود آذرنوش-تابستان/ پاييز 1384.
- معاون هیأت کاوشهای باستان شناسی در سنگتراشان- خرمآباد- فصل اول و دوم ، به سرپرستی ملکزاده، دي- اسفند 1384.
-سرپرست بررسی باستان شناسی در شهرستان پلدختر، لرستان، پاییز 1384.
- عضو هیأت کاوشهای باستان شناسی تپه قلعه خان بجنورد (خراسان شمالی)، به سرپرستی عمران گاراژیان، بهار- تابستان 1385.
-سرپرست هیأت گمانه زنی باستان شناسی در شهر بلقیس اسفراین، اسفراین(خراسان شمالی)، فصل اول(اردیبهشت-خرداد 1386)-فصل دوم (تابستان 1388).
-سرپرست هیأت مشترک ایران و فرانسه در گمانهزنی تپه دامغانی سبزوار، اردیبهشت-خرداد 1387.
-سرپرست بررسی باستان شناسی در شهرستان اسفراین، خراسان شمالی، پاییز 1387.

سخنرانی ها/ارائه مقالات

-Iron Age Iran: Problems and Approaches, the international congress on Iron Age in the Iranian World, held in Belgium, Gent University, 17-22 November 2003.
-پیدایش عصر آهن و انگاره مهاجرت آریاییان ایرانی زبان، مقاله ارائه شده در دومین همایش باستان شناسان جوان ایران- دانشگاه تهران (اردیبهشت 1382).
-گزارش گمانه زنی در تپه دامغانی سبزوار، همایش بین المللی «روابط بین فرهنگی عصر مفرغ آسیای میانه»، مازندارن-رامسر، 29-26 خرداد 1388.
- A Common Motif in Ancient Greece and Ancient Iran, proceeding of the international congress on Ancient Greece and Ancient Iran: Cross Cultural Encounters, held in Athens, 11-17 November 2006 (forthcoming).

- A study of the climatic crisis of the end of the third millennium BC in Southeastern Iran through the lens of geomorphology and archaeology, with collaboration of Eric Fouache, Claude Cosandey, Chahryar Adle, Michèle Casanova, Henri Paul Francfort, Youssef Madjidzadeh, Margareta Tengberg, Mansour Sajadi, and Zohreh Shirazi, a paper presented in the 9th international congress on Iranian Archaeology.

عناوین انتشارات (مقالات):

- « نگاهی به اوضاع اجتماعی دوران هخامنشی»، گلاویژ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1380
- « خنجر کتیبه دار موزه ایران باستان : اصل یا جعل؟»، باستان پژوهی، شماره 8، 1381
- « پیکرکهای زن»، در دایره المعارف زن ایرانی، جلد 1، به سرپرستی دکتر مصطفی اجتهادی، تهران 1382، صص.307-310
- « پیدایش عصر آهن و انگاره مهاجرت آریاییان ایرانی زبان»، در مجموعه مقالات دومین همایش باستان شناسان جوان ایران- دانشگاه تهران (اردیبهشت 1382)، تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 1384.
- گزارشي درباره «همايش بين المللي عصر آهن در جهان ايراني: 20- 17 نوامبر 2003، بلژيك، دانشگاه گان»، در كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره 7، سال 7، 1383، صص.93-88.
- «نگاهي ديگر به نقشمايه هاي جام زرين 'افسانه زندگي‘ در مارليك»، باستان شناسي، شماره 1، سال اول، 1384، صص.51-39+ 97-96 (=6 تصوير رنگي).
-تاملی در باب یک نامجای کهن: دربندهای کاسپی، مجله باستان پژوهی، دورۀ جدید، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 85، صص. 55-50.
- 2007 ‘Marlik and Toul-e Talesh: A Dating Problem', Iranica Antiqua XLII, pp. 125-138.

- 2007 ‘An Inscribed Dagger at the National Museum of Iran: Forgery or Genuine?', Iranica Antiqua XLII, pp.221-227.

- 2010 ‘Tepe Pahlavan: A Neolithic-Chalcolithic Site in Jajarm Plain, North Eastern Iran', Iranica Antiqua XLV, to be appear in 2010, pp.7-30.

- 2010 The Horst of Sabzevar and regional water resources from the Bronze Age to the present day (Northeastern Iran), Geodinamica Acta 24 (2010), (with Eric Fouache, Henri-Paul Francfort, Julio Bendezu-Sarmiento, and Johanna Lhuillier).

- «مارلیک: ارزیابی تاريخ های پیشنهاد شده برای گورستان مارلیک»، مجله باستان شناسی، سال اول، شماره دوم، صص 55-65.
- «تجدید حیات هنر ایران باستان در نقوش برجستۀ دورۀ قاجار»، دورۀ جدید باستان پژوهی، سال اول، شمارۀ اول، پاییز و زمستان 1384، صص.42-49.
-«یک سکۀ سامانی از شهر بلقیس»، مجله باستان شناسی ایران، شماره 1، صص. 97-101.
-«گزارش مقدماتی گمانه زنی در تپه دامغانی سبزوار-بهار 1387»، مجله باستان شناسی و تاریخ، سال بیست و چهارم، شماره دوم، شماره پیاپی 48، پاییز و زمستان 1388، با همکاری هانری پل فرانکفورت.
- «گزارش مقدماتی مطالعات باستان گیاه شناسی در تپه دامغانی سبزوار، بهار 1387»، سال بیست و پنجم، شماره اول، شماره پیاپی 49، بهار و تابستان 1390، ( با همکاری مارگارت تنگبرگ، زهرۀ شیرازی و هانری پل فرانکفورت)
-«گزارش گمانه زنی برای تعیین حریم شهر بلقیس، اسفراین»، گزارشهای باستان شناسی (9)، پژوهشکده باستان شناسی، در دست انتشار.
-«بررسی جلوه های آیینی شمایل نگاری مارلیک: ردپای ایزد مهر در باورهای دینی عصر آهن در جنوب دریای مازندران»، مجله باستان پژوهی، شماره6، پاییز و زمستان1387، صص. 29-40.

عناوین کتاب ها:

الف)تالیف
- اعتبار باستان شناختی آریا و پارس، با همکاری محمد تقی عطایی، نشر شیرازه، تهران: 1382
-بوم های سنگی: گزارش بررسی دو مجموعه هنر صخرهای در شمال خراسان (جربت و نرگسلوی علیا)، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، بجنورد، 1389.
-پژوهشهای باستان شناختی در شهر بلقیس(اسفراین کهن)، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، بجنورد، 1389.

ب)ترجمه
- ایران در عصر آهن 1، نوشتۀ یانا مدودسکایا، پژوهشکدۀ باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تهران 1383
- تندیسگری و شمایلنگاری در ایران پیش از اسلام ، نوشته اورلی دیمز، نشر ماهی، تهران 1388.
- نگارش چگونه پدید آمد، نوشته دنیز اشمانت بسرات، نشر ماهی، در دست انتشار.
-پژوهش های نو در باستان شناسی شاهنشاهی هخامنشی، به کوشش پیر بریان و رمی بوشارلا، ترجمه علی اکبر وحدتی، نجد سمیعی و سنگاری، نشر ماهی، تهران (آماده چاپ).

عناوین کتابچه ها

-شهر بلقیس: اسفراین در گذر تاریخ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، 1387
-سنگنگاره های جربت، شهرستان جاجرم، استان خراسان شمالی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، 1387(انگلیسی-فارسی)
-Petroglyphs of Jorbat:Jajarm Township, North Khorasan Province, 2008, Bilingual, English-Persian).)

ترجمه ( از انگلیسی به فارسی)

- «پژوهش باستان شناختی دربارۀ آریاییان خاور نزدیک و گورستان شاهی مارلیک» نوشته ن. كورشكين، باستان پژوهی، شماره 9، 1382، صص. 38-33.
- «شمال غرب ایران در گذار از عصر مفرغ به آهن»، نوشتة اسكار وايت ماسكارلا، باستان پژوهی 12، 1383 ، صص. 74-62.
- «باستان شناسی در ایران»، نوشته اندرو لولر، باستان پژوهی 12، 1383، صص. 118-109.
- «موضوع نقوش برجستة آرامگاه هاي هخامنشي»، نوشتة پيتر كالمهير، باستان پژوهي، شماره 13، 1384، صص.38-34.
-«گزارش بررسی نمونۀ چوب ازکوشک هخامنشی تنگ بلاغی»، نوشتۀ نئومی میلر، دوره جدید باستان پژوهی، سال دوم، شماره 3، 1386، ص.117.
-«مهرپرستی: مذهب مادهای قدیم»،نوشتۀ دیوید بیوار، دوره جدید باستان پژوهی، شماره 6، صص.47-41.
-« نمادهای مهری بر یک مدالیون دورۀ آل بویه از ایران؟»، نوشتۀ دیوید بیوار، دوره جدید باستان پژوهی، شماره 7، در دست انتشار.
- «بابل در لوای حکومت هخامنشی»، نوشتۀ ارنی هرینک، دوره جدید باستان پژوهی، شماره 7، 1389، صص.
-«دوره هخامنشی (عصر آهن 4) در گیلان، ایران»، نوشتۀ ارنی هرینک، دوره جدید باستان پژوهی، شماره 7، 1388، صص.
- «عصر آهن شمال هیرکان»، نوشتۀ الیویه لوکنت، مجله باستان شناسی و تاریخ، سال بیست و پنجم، شماره دوم، شماره پیاپی 49، بهار و تابستان 1390.
- «باستان شناسی ایران-استانهای شمالی: باستان شناسی استان ارّان (جمهوری آذربایجان کنونی)»، نوشتۀ ام. ان. پوگرِبوا، دوره جدید باستان پژوهی، شماره 8، در دست انتشار.
-«بیت لاپات»: از دانشنامۀ ایرانیکا، نوشتۀ مایکل مورنی، دوره جدید باستان پژوهی، شماره 9، در دست انتشار.
-« دانشگاه تاریخ و پزشکی گندی شاپور» ، نوشتۀ لوتس ریشتر-برنبورگ، دوره جدید باستان پژوهی، شماره 9، در دست انتشار.
- «مادها: ارزیابی دوبارۀ شواهد باستان شناختی»، نوشته برونو جنيتو، در ویژه نامۀ باستان شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).
- «قبايل هندوايرانيِ پيش مادي در شمال ايران؟»، نوشته ايگور ميخائيلويچ دياكنف، در ویژه نامۀ باستان شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).
- «ماد و تكوين حكومت ثانويه در زاگرس آشوري نو: رويكردي انسان شناسانه به معضلي آشور شناختي»، نوشتة استوارت كليفورد براون، در ویژه نامۀ باستان شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).
- «گفتار مادي هرودوتوس و تكامل حكومت ماد»، نوشتة استوارت كليفورد براون، در ویژه نامۀ باستان شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).
- «امپراتوري ماد؟»، نوشته
لوسرس دوماتران، در ویژه نامۀ باستان شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).
- «ايران و ايرانيان پيش از هخامنشيان»، خلاصهای از کتاب ادوين گرانتوفسكي که به زبان روسی نگاشته شده (Iran i Irantsi do Akhemenidov)، در ویژه نامۀ باستان شناسی و تاریخ ماد، به کوشش مهرداد ملکزاده (آماده چاپ).
- «بازنگري گيان 1و 2»، نوشته
ر. هنريكسُن، (آماده چاپ).

ترجمه (از فارسی به انگلیسی)

- چکیدۀ مجموعه مقالات دومین همایش باستان شناسان جوان ایران، 1382، سازمان میراث فرهنگی، تهران (14 صفحه).
- چکیدۀ مجموعه مقالات باستان پژوهی11، 1382، (8 صفحه).
- خلاصۀ مجموعه مقالات سالنامۀ پارسه (بنیاد پزوهشی پارسه- پاسارگاد)، سال اول، شمارة اول، 1383، (29 صفحه).
- چکیدۀ مجموعه مقالات مجلة باستان شناسي، سال اول، شمارة اول،بهار و تابستان 1384، (12 صفحه).
- خلاصۀ مجموعه مقالات سالنامة ارگ (بنياد پژوهشي ارگ بم)، سال اول، شمارة اول، تابستان 1384، (31 صفحه).
- چکیدۀ مجموعه مقالات مجلة باستان شناسي، سال اول، شمارة دوم،پاییز و زمستان 1384، (12 صفحه).
- چکیدۀ مجموعه مقالات مجلة باستان پژوهي، سال اول، شمارة دوم،بهار و تابستان 1386، (12 صفحه).
- چکیدۀ مجموعه مقالات مجلة باستان شناسي، سال دوم، شمارة سوم،بهار و تابستان 1386، (12 صفحه).
- خلاصۀ مجموعه مقالات مجلة باستان پژوهی، سال اول، شمارة دوم، پاییز و زمستان1385، (7 صفحه).

نقد کتاب

- «تصویری آشفته از فرهنگ عصر آهن در کرانه های جنوب غربی دریای مازندران»، نقدي بر كتاب فرهنگ عصر آهن در كرانههاي جنوب غربي درياي خزر، نوشته سيد حميد فهيمي، در باستان پژوهی، شماره 11، پاییز 1382، صص113-103.
- «نوشتار چگونه پديد آمد؟»، نقد و معرفي كتاب نگارش چگونه پديد آمد، نوشته دنيس اشمانت بسرات، باستان شناسي، شماره 1، سال اول، 1384، صص. 95-94.

گزارش های بایگانی

-گزارش فصل اول بررسی و شناسایی در شهرستان پلدختر، زمستان1385
-گزارش گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم شهر بلقیس اسفراین، بهار 1386
-گزارش مقدماتی کاوش لایهنگاری هیئت مشترک ایران-فرانسه در تپه دامغانی سبزوار، بهار1387
- گزارش گمانه زنی به منظور مطالعه گاهنگارانه ارگ شهر بلقیس و تکمیل مطالعات پیشین در محدوده شارستان، تابستان 1388
-گزارش بررسی باستان شناختی در شهرستان اسفراین-استان خراسان شمالی، 2 جلد، پاییز 1387
-گزارش نهایی بررسی باستان شناختی در محدودۀ شبکه آبیاری سد بیدواز اسفراین، پاییز 1388
-گزارش نهایی بررسی باستان شناختی در محدودۀ سد و شبکه آبیاری گراتی اسفراین، پاییز 1388

معرفی نامه

قاسم طالبزاده ثانی

سمت: مسئول امور موزه های استان
تاریخ تولد: ---
پست الکترونیکی: ---
آخرین مدرک تحصیلی: ---
قاسم طالبزاده ثانی