معرفی نامه

هادی سعادت طلب

سمت: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
تاریخ تولد: 1971/07/23
پست الکترونیکی: ---
آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی : 05832288351

معرفی نامه

علی اکبر وحدتی

سمت: معاون میراث فرهنگی
تاریخ تولد: ---
پست الکترونیکی: ---
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد باستان شناسی- دانشگاه تهران 1384-1381
معاون میراث فرهنگی : 0583228889

معرفی نامه

علی عابدي

سمت: معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی
تاریخ تولد: 1980/09/21
پست الکترونیکی: ---
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس صنایع دستی(دانشگاه اراک)
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی : 05832288354