اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خراسان شمالي ›› منشور اخلاقی کارکنان

تنظیمات پوسته

رنگ

تصویر زمینه

سبک قالب

منشور اخلاقی کارکنان

                                                              بسمه تعالي 
 منشوراخلاقي کارکنان اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری 
خراسان شمالی

هيچ چيزدرنامه اعمال سنگين ترازخوش اخلاقي نيست. پيامبراکرم (ص)
* به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیتها و حضور به موقع در سازمان توجه نماییم.
* در انجام وظایف و مسئولیتها پشتكار و جدیت داشته و آنها ر ابا دقت ، صحت وبه موقع انجام دهیم.
* سعی کنيم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتكار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به كار گیریم.
* به ایده هاي جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی كردن آنها به شكل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش كنیم.
* از امكانات ، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بكوشیم.
* در انجام فعالیتها و تعاملات ، روابط خویشاوندی ، قومی ، جنسی ، نژادی ، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات نداشته باشد.
* روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم.
* همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرارداده وبر آنچه كه خداوند امر یا از آن نهی می كند ، توجه كامل داشته و او را ناظر بر اعمال و كردار خویش بدانیم.
* مردم و شهروندان به عنوان ذی حق برای نظام اداری هستنند، تلاش کنيم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر ، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد كنیم.
* به مراجعه كنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین ، مقررات و ضوابط خدمت ارایه دهیم.
* در محدوده وظایف شغلی ، اطلاعات و راهنماییهای مناسب به ارباب رجوع ارایه و در زمینه خدمات ، شفاف سازی صورت دهیم.
* خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت ، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم.
* به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.
* به نظرات ، پیشنهادها وبازخوردهای شهروندان و مراجعه كنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملكرد نگاه كرده و با دید منطقی به آنها توجه كنیم.
* سعی كنیم تا فرهنگ تكریم ارباب رجوع ، پاسخگویی و گره گشایی از مشكلات مردم و مراجعان به یك ارزش حاكم در نظام اداری تبدیل شود.
* روحیه كار جمعی را در خود تقویت كرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشاركت جو و مشاركت پذیر باشیم.
* روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت كرده و سعی نماییم كه این امر را در بین همكاران اشاعه دهیم.
* دانش ، تجربه و توانمندیهای خود را با سعه صدر در اختیار همكاران قرارداده و در ارتقاء توانمندیهای آنان كوشا باشیم. 

                                                                                                                    ستادطرح تکريم ارباب رجوع