پنجشنبه ٢ مرداد ١٣٩٣

چاپ   
منشور اخلاقی کارکنان

                                                              بسمه تعالي 
 منشوراخلاقي کارکنان اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری 
خراسان شمالی

هيچ چيزدرنامه اعمال سنگين ترازخوش اخلاقي نيست. پيامبراکرم (ص)
* به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیتها و حضور به موقع در سازمان توجه نماییم.
* در انجام وظایف و مسئولیتها پشتكار و جدیت داشته و آنها ر ابا دقت ، صحت وبه موقع انجام دهیم.
* سعی کنيم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتكار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به كار گیریم.
* به ایده هاي جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی كردن آنها به شكل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش كنیم.
* از امكانات ، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بكوشیم.
* در انجام فعالیتها و تعاملات ، روابط خویشاوندی ، قومی ، جنسی ، نژادی ، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات نداشته باشد.
* روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم.
* همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرارداده وبر آنچه كه خداوند امر یا از آن نهی می كند ، توجه كامل داشته و او را ناظر بر اعمال و كردار خویش بدانیم.
* مردم و شهروندان به عنوان ذی حق برای نظام اداری هستنند، تلاش کنيم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر ، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد كنیم.
* به مراجعه كنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین ، مقررات و ضوابط خدمت ارایه دهیم.
* در محدوده وظایف شغلی ، اطلاعات و راهنماییهای مناسب به ارباب رجوع ارایه و در زمینه خدمات ، شفاف سازی صورت دهیم.
* خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت ، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم.
* به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.
* به نظرات ، پیشنهادها وبازخوردهای شهروندان و مراجعه كنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملكرد نگاه كرده و با دید منطقی به آنها توجه كنیم.
* سعی كنیم تا فرهنگ تكریم ارباب رجوع ، پاسخگویی و گره گشایی از مشكلات مردم و مراجعان به یك ارزش حاكم در نظام اداری تبدیل شود.
* روحیه كار جمعی را در خود تقویت كرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشاركت جو و مشاركت پذیر باشیم.
* روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت كرده و سعی نماییم كه این امر را در بین همكاران اشاعه دهیم.
* دانش ، تجربه و توانمندیهای خود را با سعه صدر در اختیار همكاران قرارداده و در ارتقاء توانمندیهای آنان كوشا باشیم. 

                                                                                                                    ستادطرح تکريم ارباب رجوع

 تصاوير