اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خراسان شمالي ›› مراحل بیمه تامین اجتماعی صنعتگران

تنظیمات پوسته

رنگ

تصویر زمینه

سبک قالب

مراحل بیمه تامین اجتماعی صنعتگران

1- مراجعه ارباب رجوع به معاونت
2- در صورتيکه ارباب رجوع استاد کار باشد بايستي امتحان عملي و تئوري از ايشان به عمل آيد در غير اين صورت با گذراندن دوره هاي آموزشي و کسب مهارت لازم در نهايت بايستي کارت شناسايي صنعتگران از معاونت صنايع دستي کسب نمايد .
3- معرفي صنعتگران از اداره کل ميراث فرهنگي به اداره کل فني حرفه اي
4- معرفي صنعتگران از اداره کل فني حرفه اي به ادارات فني حرفه اي شهرستانهاي مربوطه
5- دريافت مدارک تعيين صلاحيت حرفه اي و يا گواهينامه فني حرفه اي از اداره فني حرفه اي
6- ارائه کارت شناسايي صنعتگري و مدرک تعيين صلاحيت فني حرفه اي و يا گواهينامه فني حرفه اي به معاونت صنايع دستي
7- معرفي به بيمه تأمين اجتماعي به همراه مدارک صنايع دستي و فني حرفه اي
8- مراجعه به بيمه و انعقاد قرارداد پس از طي مراحل قانوني

 فایل ها  شیوه نامه نحوه تعیین پرداخت کمک مستمری    حجم فايل:  170.73 KB